SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Pravo na sindikalno organizovanje

Da bi smo govorili o sindikalnom delovanju prvo moramo reći šta je šta je to sindikat?

Sindikatom se smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja,
unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. (Zakon o radu)

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je dobrovoljna, samostalna, nestranačka i interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne,
ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata, koji su organizovani u SSS grada Novog Sada i opština i koji prihvataju ovaj Statut i Program Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. (Statut Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština)

Sloboda sindikalnog organizovanja

Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja. (Ustav Republike Srbije)

Radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju prava bez prethodnog odobrenja da obrazuju organizacije po svom izboru, kao i da pristupaju ovim
organizacijama, pod isključivim uslovom da se pridržavaju statuta ovih poslednjih.

Radničke i poslodavačke organizacije imaju pravo na donošenje svojih statuta i administrativnih pravila, slobodnih izbora svojih predstavnika, organizovanje svoga upravljanja i delatnosti i formulisanja svoga akcionog programa. Javne vlasti moraju se uzdržavati svake intervencije takve prirode koja bi imala za cilj ograničenje ovoga prava ili ometanje zakonskog izvršenja.

Radničke i poslodavačke organizacije ne mogu biti raspuštene ili njihove delatnosti obustavljene administrativnim putem.

Radničke i poslodavačke organizacije imaju pravo da ustanovljavaju federacije i konfederacije, kao i da pristupaju istima, i sve organizacije, federacije ili
konfederacije imaju pravo da se učlanjuju u Međunarodne organizacije radnika i poslodavaca.

(Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava)

Zaposlenima se jamči sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja bez odobrenja, uz upis u registar. (Zakon o radu)