AKTIVNOSTI SINDIKATA NEOPHODNE ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA

Jedno od najvažnijih pitanja u sindikalnoj aktivnosti odnosi se na pripremu,
pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao oblika socijalnog
dijaloga na nivou privrednog društva, preduzeća, ustanove ili druge organizacije.

AKTIVNOSTI SINDIKATA NEOPHODNE ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA

Jedno od najvažnijih pitanja u sindikalnoj aktivnosti odnosi se na pripremu,
pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao oblika socijalnog
dijaloga na nivou privrednog društva, preduzeća, ustanove ili druge organizacije.

Učesnici u pregovorima za zaključivanje Kolektivnog ugovora

•Za javna preduzeća i javne službe – osnivač ili organ koga je osnivač ovlastio, reprezentativni sindikat kod poslodavca i poslodavac;
•Za ostale poslodavce – poslodavac i reprezentativni sindikat kod poslodavca.

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca treba da se utvrdi pre početka pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora.

Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca može da potekne od strane svakog od učesnika kolektivnog pregovaranja (sindikata, poslodavca ili osnivača).
Predlog teksta Kolektivnog ugovora kod poslodavca mogu pripremiti: sindikat kod poslodavca uz pomoć stručne službe SSSNS, stručne službe po nalogu poslodavca, ili da obrazuju zajednički tim za izradu Kolektivnog ugovora (komisiju).
Ovlašćenje za pregovaranje – Predstavnici reprezentativnog sindikata i poslodavca moraju da imaju ovlašćenje za pregovaranje.
Odbor za pregovore – Odbor se obrazuje ako u postupku pregovaranja učestvuje više reprezentativnih sindikata kod poslodavca ili ako su sindikati zaključili sporazum o udruživanju.

Dužnost pregovaranja je predviđena Zakonom o radu, i postoji samo kao obaveza vođenja pregovora radi eventualnog zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca, ali ne i kao obaveza zaključivanja Kolektivnog ugovora zbog pravne prirode Kolektivnog ugovora (saglasnost volja ugovornih strana).

Saradnja sa manjinskim sindikatom podrazumeva obavezu većinskog sindikata da u toku pregovora zastupa interese i stavove manjinskih sindikata.

Rok u kome se mogu voditi pregovori je predviđen Zakonom o radu i iznosi 45 dana od dana započinjanja pregovora. Ukoliko se u datom roku ne postigne saglasnost za zaključivanje Kolektivnog ugovora, učesnici mogu da obrazuju arbitražu za rešavanje spornih pitanja.

Obaveznost primene – Kolektivni ugovor kod poslodavca obavezuje sve zaposlene kod poslodavca, bez obzira da li su članovi sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora.

Važenje Kolektivnog ugovora – Zakonom o radu je predviđeno da se Kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuje najduže na period od 3 godine.