Rodna ravnopravnost

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština preciznom podelom nadležnosti, dogovara, planira, koordinira i sprovodi zadatke i aktivnosti od zajedničkog interesa za članstvo, polazeći od načela demokratičnosti, ravnopravnosti, efikasnosti, javnosti rada, odgovornosti, ravnopravnosti polova, uzajamnosti i solidarnosti svih samostalnih sindikata.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada aktivno radi na podsticanju i unapređivanju rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova u svojim organima, što uključuje i upotrebu rodno ravnopravnog jezika u svakodnevnoj komunikaciji i dokumentima SSSNS.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2021) u članu 48. stav 2. utvrđuje obavezu sindikalne organizacije da „na svake četiri godine donese Plan delovanja koji sadrži posebne mere za podsticanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova u svojim organima i obezbeđivanje aktivnog učešća manje zastupljenog pola u sastavu i radu tih organa.“

Pozivamo sindikalne organizacije Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština da se obrate našoj pravnoj službi i u vezi sa obavezama koje proističu iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2021) u članu 48. stav 2. utvrđuje obavezu sindikalne organizacije da „na svake četiri godine donese Plan delovanja koji sadrži posebne mere za podsticanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova u svojim organima i obezbeđivanje aktivnog učešća manje zastupljenog pola u sastavu i radu tih organa.“

Pozivamo sindikalne organizacije Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština da se obrate našoj pravnoj službi i u vezi sa obavezama koje proističu iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.