REPREZENTATIVNOST SINDIKATA KOD POSLODAVCA

REPREZENTATIVNOST SINDIKATA KOD POSLODAVCA

Opšti uslovi reprezentativnosti

Sindikat se smatra reprezentativnim:
1) ako je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja;
2) ako je nezavisan od državnih organa i poslodavaca;
3) ako se finansira pretežno iz članarine i drugih sopstvenih izvora;
4) ako ima potreban broj članova na osnovu pristupnica;
5) ako je upisan u registar u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Prilikom utvrđivanja reprezentativnosti na osnovu broja članova, prioritet ima poslednja potpisana pristupnica sindikatu.

Posebni uslovi reprezentativnosti

Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se sindikat koji ispunjava prethodno navedene uslove i u koji je učlanjeno najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca.
Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se i sindikat u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti u koji je neposredno učlanjeno najmanje 15% zaposlenih kod tog poslodavca.

Organ nadležan za utvrđivanje reprezentativnosti

 •Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje poslodavac
u prisustvu predstavnika zainteresovanih sindikata.

• Sindikat može da podnese zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti i
Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1) ako mu nije utvrđena reprezentativnost u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva;
2) ako smatra da reprezentativnost sindikata nije utvrđena u skladu sa zakonom.

Prava po osnovu reprezentativnosti

Sindikat, odnosno udruženje poslodavaca, kome je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, ima:

1) pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora na odgovarajućem nivou;
2) pravo na učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova;
3) pravo na učešće u radu tripartitnih i multipartitnih tela na odgovarajućem nivou;
4) druga prava, u skladu sa zakonom.

Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti kod poslodavca

Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti kod poslodavca, utvrđene rešenjem poslodavca, može se pokrenuti na inicijativu poslodavca, odnosno drugog sindikata kod poslodavca nakon proteka roka od 3 godine od dana donošenja rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata.