ORGANIZOVANOST SINDIKATA

Organizacija Sindikata podrazumeva članstvo, izabrane organe na određenim nivoima, odnose viših i nižih organa, sistem koordinacije, svoje centralne organe, određene odbore, komisije, fondove, najviše organe u vidu kongresa i konferencija.

Svaka organizacija ima svoj PROGRAM i STATUT (PRAVILA) kako bi mogla da deluje i realizuje svoju ulogu u zaštiti prava i interesa zaposlenih, kolektivno pregovaranje, sindikalnu borbu i dr.

ORGANIZOVANOST SINDIKATA

Organizacija Sindikata podrazumeva članstvo, izabrane organe na određenim nivoima, odnose viših i nižih organa, sistem koordinacije, svoje centralne organe, određene odbore, komisije, fondove, najviše organe u vidu kongresa i konferencija.

Svaka organizacija ima svoj PROGRAM i STATUT (PRAVILA) kako bi mogla da deluje i realizuje svoju ulogu u zaštiti prava i interesa zaposlenih, kolektivno pregovaranje, sindikalnu borbu i dr.

Princip organizovanja

 

Ukupna sindikalna organizovanost zasniva se na kombinaciji radno-proizvodnog (granskog) i teritorijalnog principa.
Granski princip je zastupljen u organizovanju sindikata delatnosti, a teritorijalni princip u organizovanju Saveza.

GRANSKI PRINCIP

podrazumeva organizovanost sindikalnih organizacija u
srodnim granama delatnosti gde se ostvaruju POSEBNI i SPECIFIČNI interesi (granski kolektivni ugovori)

TERITORIJALNI PRINCIP

podrazumeva organizovanost Sindikata u Savez gde se ostvaruju ZAJEDNIČKI i JEDINSTVENI INTERESI (kolektivni ugovori za teritoriju, Opšti kolektivni ugovor)

Savez samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština – organizovanost i članstvo

 

SSS Novog Sada i opština kao teritorijalni oblik organizovanja deluje u okviru SSS Srbije i SSS Vojvodine i predstavlja servis sindikalnim organizacijama i članstvu sa teritorije, gde članovi dobijaju POMOĆ i INFORMACIJE u vezi sa ostvarivanjem svih sindikalnih i radnih prava i interesa i jedna je od najbrojnijih i najznačajnijih organizacija u Savezu.

 

U SSS Novog Sada i opština na PRINCIPIMA solidarnosti i uzajamnosti, u skladu sa statutom i programom, samostalni sindikati, samostalno svojim pravilima i programima, opredeljuju način zaštite posebnih i specifičnih interesa svoga članstva kome su odgovorni. Prema tome,

•ZAPOSLENI – postaje član sindikalne organizacije (sindikata zaposlenih kod poslodavca) potpisivanjem pristupnice

•SINDIKALNA ORGANIZACIJA (sindikat zaposlenih kod poslodavca) se udružuje u
SAMOSTALNI SINDIKAT DELATNOSTI

•Samostalni sindikat delatnosti se organizuje u
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

SAVEZ
SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

SAVEZ
SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

SAMOSTALNI SINDIKATI DELATNOSTI NOVOG SADA
(Granski sindikat)

SAMOSTALNI SINDIKATI DELATNOSTI NOVOG SADA
(Granski sindikat)

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
(Sindikat zaposlenih u preduzeću, ustanovi, organu, službi…)

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
(Sindikat zaposlenih u preduzeću, ustanovi, organu, službi…)

ČLAN
Sindikalne organizacije zaposlenih

ČLAN
Sindikalne organizacije zaposlenih