SEKCIJA MLADIH

Vođeni idejom za stvaranje boljih uslova za život i rad mladih, Sekcija mladih dugi niz godina
radi na stvaranju bolje budućnosti i uslova za rad.
Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština osnovana je 2004.
godine Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština,
predstavljajući organizaciju mladih članova sindikata.

Sekcija mladih podstiče razvoj svesti mladih ljudi o značaju sindikalnog udruživanja, upoznaje ih sa osnovnim pravima iz radnog odnosa i podstiče ih na učešće u sindikalnim aktivnostima.

Cilj sekcije mladih je pružanje podrške i stvaranje prostora za razvoj mladih ljudi. Ova sekcije
često organizuju različite aktivnosti, kao što su radionice, seminari, volontiranje, edukacije ili
društvene akcije. Takođe, sekcije mladih mogu biti platforma za izražavanje mišljenja i učešće
u donošenju odluka koje se tiču mladih.

U aktivnosti Sekcije mladih mogu se uključiti svi članovi starosti do 35 godina.

Tokom godina veliki broj mladih ljudi je učestvovao u brojnim aktivnostima u organizaciji
Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

Cilj sekcije mladih je pružanje podrške i stvaranje prostora za razvoj mladih ljudi. Ova sekcije često organizuju različite aktivnosti, kao što su radionice, seminari, volontiranje, edukacije ili društvene akcije. Takođe, sekcije mladih mogu biti platforma za izražavanje mišljenja i učešće u donošenju odluka koje se tiču mladih.

U aktivnosti Sekcije mladih mogu se uključiti svi članovi starosti do 35 godina.

Tokom godina veliki broj mladih ljudi je učestvovao u brojnim aktivnostima u organizaciji Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.