Sindikalne organizacije koje (ni)su u obavezi da plaćaju eko taksu

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Razmotrili smo vaš dopis 06 Broj: 69/1 od 29. aprila 2024. godine u vezi primene člana 138a stav 1. tačka 3) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18 … 92/23, u daljem tekstu: Zakon) kojim je uređeno da naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ne plaća udruženje – nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl.

S tim u vezi, obaveštavamo vas o sledećem:

Prema odredbi člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18, 49/19, 86/19-dr. propis, 156/20-dr. propis, 15/21- dr. propis, 15/23-dr. propis, 92/23 i 120/23-dr. propis u daljem tekstu: Zakon) obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Shodno odredbama člana 134. st. 3. i 4. Zakona pod obavljanjem aktivnosti podrazumeva se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama.

Pod izdvojenom poslovnom jedinicom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se poslovni prostor i poslovne prostorije izvan sedišta u kojima obveznik obavlja delatnost, kao i zemljište i prostorije na zemljištu koje služe za obavljanje delatnosti.

Prema članu 138a tačka 3) Zakona, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ne plaća udruženje – nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija isl.

Lica iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana nemaju obavezu podnošenja prijave iz člana 138. stav 1. ovog zakona, uključujući i lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana u slučaju kada se finansiraju isključivo od donacija, dotacija, subvencija, članarina, članskih doprinosa, i sl. (član 138a stav 2. Zakona).

U skladu za napred navedenim, sindikalna organizacija (udruženje – nedobitna organizacija) nije obveznik naknade ako se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl.

P.O. MINISTRA
DRŽAVNI SEKRETAR
Slavica Savičić

Informacija o akcionom planu zapošljavanja za 2024. godinu

Održana je 155. sednica Socijalno ekonomskog saveta Grada Novog Sada na kojoj je, između ostalog, predstavljen Akcioni plan zapošljavanja za 2024. godinu. Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti

Saznaj više »

Izveštaj konferencije sekcije mladih SSSS

U okviru Projekta za razvoj sekcije, koji je podržao Ulof Palme centar, u hotelu „Mir“ na Zlatiboru od 23. do 25. maja 2024. godine održan je seminar Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tema je bila “Zaštita životne sredine”. Seminaru je prisustvovalo 14 članova Sekcije: Gordana Vulović, Stefan Đorđević, Nikola

Saznaj više »