Informacija o akcionom planu zapošljavanja za 2024. godinu

Održana je 155. sednica Socijalno ekonomskog saveta Grada Novog Sada na kojoj je, između ostalog, predstavljen Akcioni plan zapošljavanja za 2024. godinu.

Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

Grad Novi Sad i u 2024. godini nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja. Povećana su sredstva za programe zapošljavanja i ove godine će biti izdvojen rekordni iznos od preko 218 miliona dinara.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja Grada koji će biti realizovani u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti u 2024. godini su:

 1. Program pripravnika – namenjen mladim nezaposlenim licima sa visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u struci. Merom je obuhvaćeno 50 lica, a finansira se bruto II zarada pripravnika u mesečnom iznosu od 80.000,00 dinara, što ukupno iznosi 48.000.000,00 dinara.

 2. Program stručne prakse – podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad za zanimanje za koje su stekli određenu vrstu i stepen stručne spreme, bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručne prakse finansira se od 6 do 12 meseci, iznosom od 52.168.000,00 dinara planiraju se sredstva za:
  63 nezaposlena lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje šesti nivo kvalifikacija i 240 ESPB),
  15 nezaposlenih lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (šesti nivo kvalifikacija i/ili 180 ESPB) i
  10 nezaposlenih lica za srednjim obrazovanjem.

  Grad finansira novčanu pomoć nezaposlenim licima na stručnoj praksi u mesečnom iznosu od 50.000.00 dinara VSS , odnosno 45.000,00 dinara VŠS i 40.000,00 dinara SSS, troškove doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti kao i troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u iznosu od 10.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

 3. Javni radovi od interesa za Grad – mera aktivne politike zapošljavanja koja se organizuje u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe. Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova u iznosu od 29.575.000,00 dinara su za isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u bruto iznosu do 83.000,00 dinara i za troškove sprovođenja javnih radova. Javni radovi traju do 5 meseci.

 4. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta – poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru i koji zapošljavaju nezaposlena lica na novootvorenim radnim mestima, uz obavezu da ih zadrže u radnom odnosu najmanje 12 meseci, mogu ostvariti pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta. Subvencija se odobravaju poslodavcima u jednokratnom iznosu od 400.000,00 dinara za jedno otvoreno radno mesto, za 50 nezaposlenih lica, što ukupno iznosi 20.000.000,00 dinara.

 5. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci. Subvencija se odobrava jednokratno u iznosu od 300.000,00 do 500.000,00 dinara, a ukupan iznos sredstava je 60.000.000,00 dinara.

 6. Obuka i edukacija lica – planirana su sredstva u iznosu od 7.650.000,00 dinara, i to za:
  – STARI I UMETNIČKI ZANATI – 1.500.000,00 (30 POLAZNIKA)
  – OBUKE IZ OBLASTI IT TEHNOLOGIJE – 3.000.000,00 (40 POLAZNIKA)
  – OBUKA ZA LIČNOG PRATIOCA DETETA – 550.000,00 (4 OBUKE)
  – OBUKA ZA RUKOVAOCE BAGEROM I UTOVARIVAČEM – 600.000,00 (1 OBUKA)
  – OBUKA ZA RUKOVAOCE VILJUŠKAREM – 600.000,00 (1 OBUKA)
  – OBUKA ZA KNJIGOVOĐE – 350.000,00 (1 OBUKA)
  – OPERATER NA CNC MAŠINAMA – 600.000,00 (1 OBUKA)
  – OSNOVI CAD MODELOVANJA – 300.000,00 (2 OBUKE)
  – PASOŠ KOMPETENCIJE – 150.000,00

 7. Sajmovi zapošljavanja – Organizovanje sajmova zapošljavanja je mera aktivne politike zapošljavanja koja stvara uslove za neposredan kontakt većeg broja poslodavaca i nezaposlenih lica na sajmu, čime se ukazuje prilika nezaposlenim licima da uz prilaganje biografije i razgovor sa poslodavcima pronađu zaposlenje, a poslodavcima da izvrše izbor radnika i time popune slobodna radna mesta. Ove godine planirano je da se održi dva sajma zapošljavanja, koji će Grad finansirati i organizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

STRUČNA SLUŽBA
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

Izveštaj konferencije sekcije mladih SSSS

U okviru Projekta za razvoj sekcije, koji je podržao Ulof Palme centar, u hotelu „Mir“ na Zlatiboru od 23. do 25. maja 2024. godine održan je seminar Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tema je bila “Zaštita životne sredine”. Seminaru je prisustvovalo 14 članova Sekcije: Gordana Vulović, Stefan Đorđević, Nikola

Saznaj više »