top
Please update your Flash Player to view content.

Gradski odbor Sindikata Univerziteta u Novom Sadu čine 8 članova: Mihailo Nešković, član GOS-a iz prethodnog saziva na predlog Gradskog odbora i predsednici sindikalne organizacije  Akademije umetnosti, Fakulteta tehničkih nauka, Medicinskog fakulteta, Naučnog instituta za veterinarstvo, Pravnog fakulteta,  Građevinskog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta.

Sindikalna organizacija Sekretarijata Univerziteta, iako nije sprovela izbore, redovno plaća članarinu.

Od ukupno 8 sindikalniih organizacija Gradskog odbora Sindikata Univerziteta u Novom Sadu, 7 organizacija su članovi Sindikata visokog obrazovanja Srbije (SVOS), koje na osnovu posebnog sporazuma o saradnji sa Savezom samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština ravnopravno učestvuju u radu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
U odnosu na 2006. godinu, u 2010. godini, članstvo  Gradskog odbora Sindikata Univerziteta u Novom Sadu  je povećano. U 2006. godini bilo je 812 članova, a u  2010. godini 1420 članova.
Za period 2006. - 2010. godine Gradski odbor Sindikata univerziteta održao je 9 sednica,  na kojima je  postojao kvorum neophodan za rad i donošenje punovažnih odluka. Pored toga, pošto su većina članova Gradskog odbora Sindikata Univerziteta u Novom Sadu istovremeno i članovi Republičkog odbora SVOS, rad Gradskog odbora odvijao se i u okviru Republičkog odbora SVOS.

Na sednicama Gradskog odbora Sindikata Univerziteta razmatrani su: Izveštaj o radu  GOS-a Univerziteta, donošenje Odluke o obrazovanju ekipe za rad na prijemu u članstvo  sindikata i imenovanje njenih članova,  učešće GOS-a Univerziteta na sindikalnim protestima, Finansiranje visokoškolskog obrazovanja u Vojvodini, informacija da je  Sindikatu visokog obrazovanja Srbije utvrđena reprezentativnot i informacija o članarini.

Sindikalna organizacija Građevinskog fakulteta u Subotici  je u toku 2008. godine sprovela izbore i postala je član GOS-a. Sindikalna organizacija Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu je, takođe,  u toku 2010. godine  sprovela izbore.

Sindikat Univerziteta je zaključio da je neophodno nastaviti  kontakate za zaposlenima na fakultetima kako bi se zaposleni upoznali sa pravima iz rada i po osnovu rada, zaštite, potrebe za sindikalnim organizovanjem..... Stalna je potreba edukacije članstva (kako članova Sindikata tako i sindikalnih predstavnika) o pravima iz rada i po osnovu rada, obavezama kao i načinima i sredstvima sindikalne borbe radi poboljšanja radno-pravnog i socijalnog položaja zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Prema zvaničnoj internet prezentaciji Univerziteta u Novom Sadu  14 fakulteta  su u sastavu  Univerziteta  u Novom Sadu. Od ukupno sindikalno organizovanih zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu, gotovo 3/4 članova su organizovani u okviru Gradskog odbora sindikata Univerziteta.

Gradski odbor Sindikata Univerziteta je u toku petogodišnjeg (2006.-2010.)  perioda,  kao prioritet razmatrao pitanja i probleme i sprovodio aktivnosti radi  zaštite i poboljšanja socijalno-materijalnog položaja zaposlenih na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.


bottom