top
Please update your Flash Player to view content.

Početak godine koja je za nama, obeležili su izbori za novog predsednika Sindikata radnika grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada. Za predsednika Sindikata, do kraja tekućeg mandatnog perioda izabran je Dragutin Remecki, predsednik sindikalne organizacije „Samostalni sindikat RUV RTV“, Novi Sad. Sa iste sednice, Gradski odbor je uputio zahtev prema višim organima Sindikata i Saveza sindikata, da upute inicijative prema socijalnim partnerima radi otpočinjanja pregovora i zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora – za nivo grane, ali i na teritorijam.Tokom protekle godine, ku.lminiralo je nezadovoljstvo zaposlenih, odnosno članova sindikata u „Dnevnik Holding“ AD, Novi Sad, ali i pojedinim zavisnim društvima lista Dnevnik.

Svoje naraslo nezadovoljstvo zbog neostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada (zarade, naknade zarada i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – pre svega pravo na zdravstvenu zaštitu) sredinom jula 2011. godine ispoljila je većina zaposlenih u Odeljenju „Rotacija“ i Odeljenju „Hemigrafija“, kao delovima procesa rada DOO „Dnevnik Štamparija“, Novi Sad. Zaposleni su zahtevali isplatu zaostalih 11 neisplaćenih zarada, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu, koju ne mogu da ostvare od januara 2010. godine, obzirom da im poslodavac nije uplaćivao doprinose. Da bi paradoks bio veći, iako je najveći deo ostalih zaposlenih u DOO „Dnvenik Štamparija“, Novi Sad, delio istu sudbinu, kolege koji su doneli odluku o stupanju u štrajk, u skladu sa Zakonom, nije podržao Odbor Sindikalne organizacije Štamparije Dnevnik-a. Takva situacija rezultirala je raskolom unutar sindikalne organizacije, i bila je podstrek za podsmeh generalnoj direktorici „Dnevnik Holding“-a, Novi Sad, koja je sve vreme, tokom trajanja štrajka, vršila razne oblike diskriminacije prema zaposlenima koji su u štrajku.

Sredinom oktobra 2011. godine, kulminiralo je nezadovoljstvo većine zaposlenih u sindikalnim organizacijama „Dnevnik Holding“, Novi Sad, „Dnevnik Štamparija“, Novi Sad, „Dnevnik Novine i časopisi“, Novi Sad. Međutim, iako su zahtevi zaposlenih koji štrajkuju od sredine jula i zaposlenih u Dnevnik-u koji su protestovali sredinom oktobra 2011. godine, bili u suštini isti, jedinstvo zaposlenih, odnosno članova sindikata, nije postignuto. Izostala je solidarnost među kolegama. Problemi u „Dnevnik Hodling“-u, Novi Sad, svakim danom bili su sve izraženiji. Kako unutar društva, tako i unutar sindikalne organizacije „Dnevnik Štamparija“, Novi Sad.
Novembra prošle godine, Republički odbor sindikata je, postupajući u skladu sa odredbama Statuta, doneo Odluku o imenovanju poverenika u sindikalnoj organizaciji „Dnevnik Štamparija“, Novi Sad, sa pravom predstavljanja i zastupanja sindikalne organizacije do sprovođenja izbora (najkasnije u roku od 90 dana) i pred osnivačem – Vladom Vojvodine, i pred poslovodstvom „Dnevnik“-a i pred organima Sindikata, odnosno Saveza sindikata.
Gotovo istovremeno, primljena je vest od osnivača Vlade Vojvodine – da će uskoro biti obezbeđena sredstva za realizaciju socijalnog programa za zaposlene u „Dnevnik“-u.
Gradski odbor sindikata je krajem decembra 2011. godine, doneo Odluku o izmenama i dopunama Pravila o radu, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o broju i strukturi. Dobar deo vremena, Odbor je razmatrao aktuelno stanje u sindikalnim organizacijama – članicama Sindikata.

 


bottom