top
Please update your Flash Player to view content.
Index Globalnih Prava 2014.  nosi podnaslov „Najgore zemlje Sveta za radnike“. Svi u nekoj meri poznajemo priču o pravima radnika. Znamo ponešto i o Konvencijama MOR-a i o Direktivama EU, ili smo bar čuli za njih. I sve što u tim dokumentima piše je baš lepo osmišljeno . I da, zaboravismo da pomenemo zakone o radu. I za njih važi isto (bar u nekim zemljama). Ali, da li je sve tako i u praksi? Da li se i u praksi poštuju ta prava radnika? Ili su to samo mrtva slova na papirima? Ne, nije tako i u praksi. Ne, u praksi se uglavnom ne poštuju prava radnika. Da, to su, u mnogim zemljama, samo mrtva slova na papirima. Ne bismo da, kako narod kaže, izmišljamo toplu vodu. Neki su to već učinili i dokumentovali. Potrudili su se da čitav svet sazna.
ITUC je objavio svoj Index Globalnih Prava za 2014. godinu, a potpisala ga je Sharan Burrow, generalni sekretar ITUC-a. Podelio je zemlje u šest kategorija i označio ih brojevima: 1, 2, 3, 4, 5 i 5+. Svaka kategorija ima svoje karakteristike:
1. Neredovno (povremeno) kršenje prava – kolektivna radna prava su, u generalnom, garantovana. Radnici mogu slobodno da se udružuju i da brane svoja prava kolektivno sa vladom i/ili kompanijama i mogu da poboljšaju svoje uslove rada putem kolektivnog pregovaranja.
2. Ponavljano kršenje prava – zemlje u ovoj kategoriji imaju malo slabija kolektivna radna prava od zemalja u grupi 1. Pojedina prava su pod ponavaljanim napadima od strane vlade i/ili kompanija i narušavaju borbu za bolje uslove rada.
3. Redovno kršenje prava – vlada i/ili kompanije se redovno mešaju u kolektivna radna prava ili ne mogu u potpunosti da garantuju pojedine aspekte ovih prava. Postoje nedostaci u zakonima i/ili u određenoj praksi koji omogućuju često kršenje prava.
4. Sistematsko kršenje prava – radnici zemalja iz ove grupe su prijavili sistematsko kršenje prava. Vlada i/ili kompanije su angažovani u ozbiljnim naporima da slome kolektivni glas radnika dovodeći fundamentalna prava radnika pod neprekidne pretnje.
5. Nema garancije prava – zemlje iz ove kategorije su najgore zemlje na svetu za rad. Iako zakonodavstvo može da sriče poneka prava za radnike, radnici efektivno nemaju pristup ovim pravima i zbog toga su izloženi autokratskom režimu i nefer radnoj praksi.
5+. Nema garancije prava zbog sloma vladavine prava – radnici u zemljama iz kategorije 5+ imaju jednako ograničena prava kao radnici u kategoriji 5. Ipak, u zemljama iz kategorije 5+ ovo je u vezi sa disfunckionalnim institucijama kao rezultat internog konflikta i/ili vojne okupacije. U takvim slučajevima, zemlje su svrstane u kategoriju 5+.
Metodologija izrade Indexa Globalnih Prava za 2014. godinu je sledeća: pravni istraživači su analizirali poslednje propise za svaku zemlju kako bi identifikovali sekcije koje krše sindikalna prava. Prvo, identifikuje se zakonodavstvo koje reguliše pravo na slobodu udruživanja, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk, uključujući relevantne specifične sektorske propise. Analiza propisa je bazirana na činjenicama i na postojećim međunarodnim radnim standardima.
Kršenje propisa u praksi je identifikovano kroz upitnik poslat članicama ITUC-a (325) u 161 zemlji sa ukupnim brojem od 176 miliona radnika, kao i Globalnim Sindikalnim Federacijama. Upitnik je sadržao 34 pitanja. Sprovedeni su i regionalni sastanci, gde su data dodatna pojašnjenja. Kvalitativne informacije su filtrirane kroz 97 različitih indikatora. U konačnom, dodeljeni su poeni, koji dalje određuju kojoj kategoriji zemlja pripada.
Redosled rangiranih zemalja možete pogledati ovde.
Nakon svega iznetog i pregleda liste rangiranih zemalja, prosto se nameće nekoliko pitanja u vezi sa našom zemljom, jer je Srbija svrstana u kategoriju 2: Kako je to moguće? Da li su odgovori na pitanja iz upitnika realni? Ako jesu, da li će isto važiti i nakon donošenja novog Zakona o radu? Nacrt tog novog Zakona o radu krši čak i osnovna ljudska prava, a kamoli prava radnika, nije u skladu sa određenim Konvencijama. I konačno, da li su propisi iz oblasti rada i u našoj zemlji samo mrtva slova na papirima?

bottom