top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

( član 24 stav 2. zakona o radu „sl.glasnik rs“,br.24/05,61/05,54/09 i 32/13)

    „Broj izvršilaca na poslovima pojedinog radnog mesta ne  zavisi od organizacione šeme, prirode posla, da li je rad u dve smene, te da li je trajnog ili privremenog karaktera , već  isključivo zavisi od obima posla“

I z    o b r a z l o ž e nj a
Tužilac je  zaključio ugovor o radu sa tuženim i na osnovu tog ugovora, radni odnos je zasnovan na određeno vreme od ____ do ____ godine, zbog privremenog povećanog obima posla, s tim da radni odnos može prestati i pre isteka ugovorenog roka u slučaju prestanka potrebe za daljim radnim angažovanjem, usled smanjenja rada.

/ član 179.tačka 1-3 Zakona o radu/

Imajući u vidu da je sud  vezan činjeničnim opisom radnje zbog koje je zaposlenom otkazan ugovor o radu, proizilazi da pobijano rešenje nije doneto u skladu s zakonom o radu, jer nije dokazano da je tuženi učinio povredu koja mu se stavlja na teret a povreda kojuje sud našao da je izvršena za koju nije upozoren niti je ona navedena kao otkazni razlog takođe  čini otkaz ugovora o radu, nezakonitim.

Iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde

Jednaki pred zakonom

Različiti uslovi penzionisanja muškaraca i žena predstavljaju vid diskriminacije

/ slučaj Barber v.Guardina Royal Exange Group,IRLR 240 (!990)/

Tužba gospodina Barbera odnosila se na nepovoljniji položaj muškaraca u penzionim sistemima. On je u 52.godini života, ostao bez posla zbog organizacionih promena u kompaniji u kojoj je radio. Profesionalni penzioni sistem u V. Britaniji predviđao je da muškarci odlaze u penziju sa 55 a žene sa 50 godina. Dakle, koleginice gospodina Barbera koje su bile njegovih godina i koje su iz istog razloga kao i on ostale bez posla, već su bile u penziji, dok on na to nije imao pravo.

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1.2007/13 od 11.septembra 2013.g.)
Iz obrazloženja
Prema utvrđenom činjeničnom stanju zaposlena je 29.novembra 2010.g. uputila pismeni zahtev za odlazak u penziju od 01.januara 2011.g. jer je, kako je navela u zahtevu, navršila 55 godina života i 34 godine i 9 meseci, bez staža u 2010-godini.Povodom takvog zahteva, tuženi-poslodavac, donosi rešenje kojim deklariše da je na osnovu zahteva tužiteljice, došlo do prestanka radnog odnosa sa danom koji je u zahtevu naveden kao dan prestanka radnog odnosa.

Ustavni sud Republike Srbije

Protestvovanje vikom, povišenim glasovima, zviždanjem, prozivkom pojedinih funkcionera i zvučnim sirenama ne remeti normalan rad zaposlenih / u iv ap vojvodine/ i njihov „normalan rad nema značajniji interes od slobode učesnika protesta na javno okupljanje“

/iz Odluke Ustavnog suda br.Už.5436/2010 od 11.12.2013.g/
I z  o b r a z l o ž e nj a
Rešavajući po ustavnoj žalbi podnetoj radi ocene o povredi prava na slobodu javnog okupljanja, zajemčenoj odredbom člana 54.stav 1 Ustava Republike Srbije iz razloga što su podnosioci „dana 6.novembra 2009.g. oko 11,20 časova odnosno oko podneva u Novom Sadu u ulici Bulevar Mihajla Pupina broj 16 na platou ispred glavnog ulaza u Izvršno veće AP Vojvodine narušavali javni red i mir i spokojstvo građana i ometali nesmetani rad zaposlenih u Izvršnom veću AP Vojvodine, na taj način što su na protesnom skupu koji traje već oko tri meseca radnim danima, vikali povišenim glasovima dozivajući i prozivajući jednog funkcionera Izvršnog veća AP Vojvodine...


bottom