top
Please update your Flash Player to view content.

(Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  Sl.glasnik RS br.101/2005 ,u vezi sa članom 80. stav 2 Zakona o radu Sl.-glasnik RS br.24 / 2005.i 61/05)

Pitanje: Da li se povredom na radu / izvrnućem stopala desne noge  krećući se po krugu preduzeća /  može smatrati povreda nastala u toku radnog vremena  i da li u tom slučaju postoji odgovornost poslodavca kada je poslodavac jasno označio zabranu prolaza preko navedenog prostora? 

Odgovor: U slučaju kada je poslodavac preuzeo sve preventivne mere u cilju obezbeđenja  radne okoline isticanjem vidljivih oznaka o zabrani prolaza navedenom površinom (travnjakom, stazom,šahtom, delom dvorišta, hodnika, stepeništa, sprata zgrade i dr.) postavljanjem jasnih oznaka –znakova, tabli ili zaštitnih traka  kojim se zaposleni jasno upozoravaju o zabrani kretanja na označenom prostoru, u slučaju,  kada se zaposleni istih nije pridržavao , poslodavac nije odgovoran za povredu zaposlenog na radu u smislu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.


O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o radu  svim zaposlenima obezbeđena je  opšta i poseba zaštita gde se opšta zaštita  odnosi na sve zaposlene, bez obzira na pol, godine starosti, materinstvo i drugo neko svojstvo zaposlenih u cilju da se obezbede uslovi za rad i da se nastoji  da se otkolone štetna dejstva koja određeni posao može da prouzrokuje preduzimanjem određenih mera kojima se stvaraju uslovi za bezbedan rad ili se otklanjaju i sprečavaju uzroci koji mogu da ugroze život i zdravlje zaposlenih. To su obaveze poslodavca  načelno utvrđene  članom 80. stav 1 Zakona o radu dok se same opšte mere zaštite utvrđuju Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu od 29.11.2005.g.
Zakonom o radu članom 80. stav 2 utvrđena je obaveza zaposlenih da poštuju propisane mere o bezbednosti i zdravlju na radu i obaveza da obaveste poslodavca  o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja utiče na bezbednost i zdravlje na radu. Znači Zakon o radu nalaže da je zaposleni dužan da poštuje propise o bezbednosti  i zaštiti života i zdravlja na radu.
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije utvrđuju se mere  kojima se obezbeđuje  bezbedan rad, kretanje i boravak u radnoj sredini i radnom mestu. Zakon  članom 9. posebno navodi obavezu za poslodavca da je dužan da radnu okolinu (nezavisno od radnog mesta) učini bezbednom za zdravlje zaposlenog. U skladu s navedenim, organi poslodavca (odbori za bezbednost i zaštitu na radu sa ovlašćenim stručinm licima ing.zaštite) određuju i primenjuju mere zaštite koje smatraju neophodnim. Propisane mere zabrane prolaza, zadržavanja ili prelaska preko određenih radnih površina u krugu poslodavca (zbog prisutnih elektro i energetskih instalacija, podzemnih rezervoara, spremišta, blizine pumpi, skladišata goriva, gasova i dr.) za zaposlene su obaveza da ih se pridržava pa u slučaju nepridržavanja istih od strane zaposlenog u slučaju njihovog povređivanja poslodavac ne snosi nikakvu odgovornost u smislu ovog zakona.
Kako je u konkretnom slučaju u krugu preduzeća JP radnjom uviđaja utvrđeno da je u krugu poslodavca na određenoj radnoj površini oko gasne pumpe i njenih instalacija, jasno postavljenim položenim trakama izvršeno ograđivanje dela kruga sa oznakama zabrane prelaza i prolaza svim licima to iz razloga nepridržavanja propisane mere za povredu koja je nastala po zaposlenog,  poslodavac nije odgovoran niti se ista povreda može smatrati povredom na radu u smislu zakona.
Pitanje naknade štete po osnovu  obaveznog osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja u vezi s radom  u skladu s članom 53 Zakona odvojeno je od pitanja postojanja krivice samog zaposlenog i ona se ne odnosi na poslodavca u cilju da je istu dužan nadoknaditi.


bottom