top
Please update your Flash Player to view content.

(član 191. Zakona o radu  „Sl.glasnik  RS“ br. 25/05 i 61/05)

Pitanje: Da li je sud obavezan da na zahtev poslodavca odluči da radnika ne vrati na posao iako je sud utvrdio da je otkaz nezakonit i da li je to obavezno i u slučaju ako sam radnik ne želi da se vrati na rad i koja su mu prava po osnovu toga?

ODGOVOR: U zakonskom roku od 90 dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu svaki zaposleni ako smatra da mu je nezakonito prestao radni odnos (član.195.st.2), može da pokrene sudski spor radi poništaja rešenja o nezakonitom otkazu. Ako sud svojom pravosnažnom odlukom (presudom) utvrdi da  da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, obe stranke, zaposleni i poslodavac,  mogu  da zahtevaju: zaposleni - da se vrati na rad  i da mu se naknadi šteta za izgubljenu zaradu i naknade (po svim osnovama) ili da se izjasni da ne želi da se vrati na rad i zahteva nakandu štete, a poslodavac - takođe da sud zaposlenog ne vrati na rad.

U slučaju kad zaposleni zahteva da se vrati na rad sud će zaposlenog kome je utvrdio da je nezakonito prestao radni odnos vratiti na rad. Pored vraćanja  na rad poslodavac se obavezuje da zaposlenom naknadi štetu u visini izgubljene zarade i drugih primanja u skladu sa opštim aktom  i dužan je  da mu plati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Zaposleni može da zahteva da se ne vrati na rad, da ne želi da radi više kod poslodavca u kom slučaju sud će obavezati poslodavca da zaposlenom naknadi štetu samo po osnovu zarade, a visinu ove štete određuje sam sud u rasponu od 1 do 18 zarada zaposlenog koje bi ostvario da je radio, zavisno od sledećih elemenata: vremena koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, godina života i broja izdržavanih članova porodice i na osnovu istih određuje visinu u jednom novčanom iznosu.

Ako zaposleni ne zahteva da se vrati na rad sud je dužan da obaveže poslodavca na isplatu štete.

Zahtev da se radnik iako je utvrđeno da je nezakonito dobio otkaz ne vrati na rad može zahtevati i poslodavac i po ovom zahtevu sud može (ali i ne mora) doneti odluku da ga vrati ili ne vrati na rad zavisno od utvrđenih okolnosti koje ukazuju da bi nastavak bio nemoguć uz uvažavanje svih okolnosti obe strane - otkaz može biti zbog loših međuljudskih odnosa, nezaknitost  odluke  iz formalnih razloga  (u svakom konkretnom slučaju ovo bi se utvrdilo samo i isključivo za te stranke) u kom slučaju naknada štete zaposlenom se dosuđuje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi se dosudio po zahtevu zaposlenog.

Značajno je napomenuti da  obe stranke (zaposleni i poslodavac) ovaj zahtev mogu podneti  samo do okončanja glavne rasprave pred sudom.

Na osnovu navedenog odovor na vaša pitanja je da je sud obavezan da na zahtev zaposlenog donese odluku da ga ne vrati na rad već da mu se isplati šteta, ali nije obavezan da tako postupi i po zahtevu poslodavca već to zavisi od  utvrđenog postojanja okolnosti  koje sud samostalno ocenjuje  da bi to bilo  u interesu obe strane jer bi nasatavak radnog odnosa  bio nemoguć.


bottom