top
Please update your Flash Player to view content.

/Sl.glasnik RS“ ,br.34/2010/

Na osnovu Zakona o  obaveznom osiguranju u saobraćaju / Sl.glasnik Rs ,br. 51/2009/ Vlada republike Srbije donela je uredbu o naknadi štete na licima iz razloga što je navedeni zakon u članu 26.stav 2  ,utvrdio da Vlada bliže propisuje način i kriterijume za utvrđivanje  materijalne štete i način i kriterijume za utvrđivanje nematerijalne štete,zavisno od težine telesne povrede ili narušenog zdravlja ,stepena delimične onesposobljenosti za rad kao i krug lica koja imaju pravo na naknadu i maksimalni iznos naknade za pretrpljene bolove usled smrti ili teškog invaliditeta.

Ne ulazeći u postavljeni institut naknade štete po Zakonu o bligacionim odnosima i Zakonu o parničnom postupku Ureddbom se  preciziraju kriterijumi za naknadu materijalne i nematerijalne štete sa ciljem da se omogući što pravičnija,izvesnija i ujednačenija naknada oštećenim licima.

U konkretnim situacijama u praksi  se mora poći od  taoga da  je nematerijalna šteta individualan  oi za svaku pojedinu  se moraju ispitate okolnosti: inteziteta, trajanja ,jačine psihičkog i fizičkog bola,veličina patnji,tegoba,napora, osetljivosti  u zavisnosti  od životnog doba,stepena zdravlja ili invaliditeta što se samo medecinskim veštačenjem može utvrditi.

Svaka naknad  nematerijalne  štete mora imati za cilj satisfakciju a ne  reparaciju kao kod materijalne nakande štete i služi  da oštećenom ili  njemu bliskim licima pribavi zadovoljenje kako bi mu se kroz novac ublažili fizička i psihička poremećenost ravnoteže.

Uredbom se  definišu kriterijumi za ostvarivanje ovih prava koji su proizišli iz sudske prakse i koji su prihvaćeni od  osiguravajućih društava  i njihovih udruženja. Pošto je Zakon propisao samo najniže sume osiguranja od autoodgovornosti .

Uredbom se sada detaljnije precizira  šta se ima smatrati materijalnom štetom i to. Trošak lečenja, visina  bruto izgubljene zarade,izgubljeno izdržavanje, trošak sahrane po mesnom običaju i trošak tuđu negu i pomoć  u slučaju SMRTI,telesne povrede ili oštećenja zdravlja.

Kod nematerijalne štete propisani su vidovi ,način i kriterijumi i to. Fizički bol,duševni bol zbog umanjene  opšte životne aktivnosti.stepen naruženosti, stepen bliskosti kod smrti ili teškog invaliditeta  prema licima blisko povezanim i stepen pretrpljenog straha.

Naknada za pretrpljeni fizički bol od 500 do 3.000 evra; za umanjenje opšte žiovotne aktivnosti a naknada se  određuje prema procentu umanjenja u zavisnosti od godina života i to za svaki 1% umanjenja aktivnosti za osobe od 20 do 55 godina  od 160 do 130 evra mesečno uz mogućnost uvećanja za još 20%.

Za strah  od 500 do  2000 evra za duševni bol zbog naruženosti od 500 do 3000 evra za duševni bol zbog smrti  bliskog lica od 2000.evra za  gubitak ploda (fetusa) do 7.000 evra  za slučaj smrti deteta i za duševni bol zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica po subjektivnom osećanju bliskosti za  supružnika ili vanbračnog partnera-3000 evra,deteta-4000 evra,maloletnog deteta -4000 evra  i za roditelja- 3000 evra.

Visina novčanih naknada obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke  Srbije na dan isplate naknade štete.


bottom