top
Please update your Flash Player to view content.

/Predlog novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju –predlagač Vlada Republike Srbije  od 31.12.2010.g  Predlog  se nalazi u skupštinskoj proceduri usvajanja/

U najnovijem  Predlogu Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri usvajanja u IV delu Zakona  u glavi pet regulisan je institut izvršenja radi vraćanja zaposlenog na rad koji za razliku od dosadašnjih rešenja sadrži značajne novine,koje se pre svega ogledaju u sledećem:

Mesna nadležnost

Za razliku od dosadašnjih odredbi o mesnoj nadležnosti kod odlučivanja o predlogu za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad koji je omogućavao alternativnu mogućnost da o ovome može jednako odlučivati i sud  po sedištu tuženog (poslodavca) ili sud po mestu gde se rad obavlja ili se trebao obaviti od strane zaposlenog ) sad se za mesno nadležan sud  određuje samo sud na čijem se području nalazi sedište poslodavca. (član 236 )Izmena je usledila iz opravdanog razloga što se u mestu sedišta poslodavca u slučaju izvršenja novčanih kazni,sudskih penala, postupcima popisa plenidbe i prenosa  sa računa poslodavca najčešće vrši u mestu sedišta pa je celishodno da se samo nadležnom sudu po mestu sedišta da i mesna nadležnost odlučivanja.

Rok za podnošenje predloga za izvršenje

U odnosu na rok iz dosadašnjeg zakona  izvršeno je znatno skraćivanje sa 6 meseci na 60 dana  i teče od prvog dana  kada je izvršni poverilac stekao pravo da predlog podnese odnosno  od prvog dana  kada je odluka o vraćanju zaposlenog na rad  postala izvršna. Ovaj rok je prekluzivan i  u slučaju nepoštovanja sud predlog odbacuje.Rok je skraćen iz razloga što se radi o hitnom postupku po prirodi stvari   i što je prirodna zainteresovanost zaposlenog  da se što pre vrati na rad sasvim opravdana  a delimično je i u interesu poslodavca jer skraćuje mogućnost zloupotrebe od strane zaposlenog da čeka zadnji dan jer mu poslodavac  mora isplatiti zaradu od prvog dana pravosnažnosti presude kojom se vraća na rad. (član 237).

Način sprovođenja izvršenja

Izvršenje izvršne isprave  po kojoj je poslodavac  dužan zaposlenog da vrati na rad ili da ga rasporedi na odgovarajuće radno mesto sprovodi se  izricanjem novčane kazne poslodavcu i odgovornom licu  koja je određena  članom 51. ovog zakona i koja se  ima stalno ponavljati sve dok poslodavac ne izvrši svoju obavezu. Visina novčane kazne za odgovorno lice i fizičko lice  je od  10.000 do 200.000 dinara a za pravno lice  u iznosu od 100.000 do 2.000.000. dinara  i ista se ponovo izriče istim  licima u istom ili povećanom iznosu ako se ne postupi po ponovljenom nalogu. Izricanje se ponavlja sve dok  lice na koje se odnosi ne  postupi u skladu s odlukom. Novčanu kaznu izriče sudija,rok za plaćanje je 5 radnih dana a prigovor ne zadržava izvršenje iste. Izvršni poverilac može tražiti da pored novčane kazne  protiv pravnih i odgovornih lica  može zahtevati da sud odredi i plaćanje sudskih penala po pravilima obligacionog prava o čemu sud odlučuje po odredbama o hitnosti postupka a protiv rešenja o određivanju sudskih penala  nije dozvoljen prigovor. Predviđene odredbe o novčanoj kazni i sudskim penalima smatramo odgovarajućim sredstvima koji će stalnim „novčanim kažnjavanjima“  odgovornih lica iste primorati da zaposlenog vrate na rad ili na odgovarajuće radno mesto.

Naknada izgubljene zarade u slučaju vraćanja zaposlenog na rad

Članom 239 Predloga Zakona ustanovljena je mogućnost da izvršni poverilac koji je podneo predlog za vraćanje može ujedno zatražiti  da sud donese i posebno rešenje kojim će naložiti da mu izvršni dužnik ( poslodavac)  isplati na ime zarade iznose koji su dospeli  od pravosnažnosti presude  do dana vraćanja na rad i ta naknada mesečne zarade određuje se u iznosu koji bi zaposleni ostvario da je bio na radu sa porezima i doprinosima koji se plaćaju iz zarade Sud može i polovinu zarade da mu dosudi odnosno delimično iste  ali zaposleni  može da ostatak zarade potražuje u parničnom postupku.

ZAKLJUČAK

Predložene odredbe novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje se odnose  na postupak izvršenja radi vraćanja zaposlenog na rad i po određenju  mesne nadležnosti i po skraćenom roku  i po predviđenim načinima sprovođenja izvršenja  izricanjem novčane kazne,njenim stalnim ponavljanjem sve do izvršenja ,mogućnost dosude sudskih penala protiv istog izvršnog dužnika i mogućnost istovremene  dosude  naknade izgubljene zarade  od momenta  dospele pravosnažne presude do ponovnog vraćanja na rad - smatramo dosta dobrim rešenjima koji će radniku omogućiti faktičko vraćanje u radni odnos i ostvarivanje svih prava iz radnog odnosa  u cilju potpune reintegracije zaposlenog.


bottom