top
Please update your Flash Player to view content.
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 06. sednici održanoj 24. marta 2021. godine,  verifikovalo izbor novih clanova Gradskog veća do kraja tekućeg mandatnog perioda 2020-2025. godine.
Veće je, u skladu sa Statutom i rokovima utvrđenim Zakonom, razmatralo i usvojilo Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu  Takođe, razmatran je i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika.
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Uticaj pandemije Covid 19 na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i zaključilo da materijal realno i sveobuhvatno oslikava uticaj pandemije na ekonomiju u našoj zemlji i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća, da isti koriste u svom radu, kao i da materijal proslede predsednicima sindikalnih organizacija, radi eventualne dalje upotrebe istog u njihovom radu.
Veće je, između ostalog, razmatralo i prihvatilo Inicijativu Sekcije žena Gradskog veća za upotrebu rodno osetljivog jezika u govoru i dokumentaciji Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
U okviru tekućih pitanja, članovi Gradskog veća su informisani o tome da je Veće SSS Srbije odlučilo da se ove godine, Medjunarodni praznik rada – 01. maj, zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom Covid 19, ne obeleži tradicionalnom protestnom šetnjom u Beogradu.  
Gradsko veće se saglasilo da se zbog aktuelne pandemije izazvane virusom Covid 19. ove godine ne dodeli Prvomajska nagrada SSS grada Novog Sada i opština.
Članovi Veća su informisani o tome da je rok za upućivanje primedbi na predlog novog Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju u SSS Srbije, produžen do 30. aprila 2021. godine.     Veće je informisano o tome da je na poslednje održanoj sednici Veća SSS Srbije doneta odluka o isključenju BOFOS-a iz Saveza.
Članovi Veća su informisani o tome da postoji dvojako tumačenje obaveze sindikalnih organizacija da plaćaju tzv. ekološku taksu od strane dva različita ministarstva (Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva finansija) te je s tim u vezi zaključeno da je potrebno obratiti se Ministarstvu finansija povodom postojeće situacije, kako bi se usaglasili stavovi ovih ministarstava,  povodom navedene obaveze plaćanja tzv. ekološke takse od strane sindikalnih organizacija, koje ne obavljaju delatnost kojom ostvaruju prihod.

bottom