top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Univerziteta - Vesti

Sindikalna organizacija Pravnog fakulteta na Izbornoj sednici održanoj 12. februara 2014. godine u Svečanoj sali Fakulteta izabrala je Natašu Rajić, za predsednika Sindikalne organizacije Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za naredni mandatni period. Novoizabran predsednik Sindikalne organizacije Pravnog fakulteta u Novom Sadu, verifikovan je od strane Gradskog odbora sindikata Univerziteta Novog Sada 28.02.2014. godine. Odbor, Nataši Rajić, želi uspešan sindikalan rad, istrajnost i solidarnst u budućim sindikalnim odlukama.

Dana 08.02.2013. godine održana je za članove GOS-a Univerziteta prezentacija primedbi, predloga i sugestija na moguće pravce izmena Zakona o radu koje su najavljene od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a koji je sačinila stručna služba Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Prezentacija je od strane prisutnih dobila najviše ocene, a svaki član GOS-a dobio je navedenu prezentaciju u elektronskoj formi kako bi blagovremeno upoznali članstvo sa predlogom izmena.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, 6. jula 2012. godine bio je domaćin i jedan od potpisnika Protokola buduće međunarodne regionalne sindikalne saradnje između zaposlenih u visokom obrazovanju Republike Srbije i Rumunije.Sindikalna saradnja između Novog Sada i Temišvara uspostavljena je još 2004. godine, na nivou visokog obrazovanja, a potpisivanjem Prokola od 06.jula 2012.godine doprinosi se jačanju sindikalnih veza kroz razmenu znanja i iskustva u oblastima naučnih aktivnosti, zakonskih regulativa u visokom obrazovanju, recipročne podrške u sredstvima javnog informisanja i iskazivanja međusobne solidarnosti potpisnika sporazuma.Takođe, Protokol podrazumeva saradnju na evropskom nivou kroz projekte koje finansira Evropska unija.Potisnici Protokola su: predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Drago Đokić, predsednik Sindikata visokog brazovanja Srbije, prof. drGordana Bojković, predsednik sindikata UNIVERSITAS TIMISIENSIS“- Zapadni univerzitet u Temišvaru(SUT), prof. dr Mihaj Radan, predsednik za Slobodni sindikat Politehničkog univerziteta u Temišvaru (SLUPT), prof. drIlare Bordeasu i predsednikza Sindikat Univerziteta poljoprivrednih nauka i medicinske veterine Banata, u Temišvaru(SUSAMVB), Prof. univ. dr. Adrian Grozea, aprisustvovala potpisivanju Protokola i predsednica Gradskog odbora sindikata Univerziteta Novog Sada, prof. doc Dragana Latković.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, 14. juna 2012. godine održana je Izborna sednica Gradskog odbora sindikata univerziteta u Novom Sadu.Izbornoj sednici prisustvovalo pet članova od ukupno osam, što je dalo mogućnost održavanju regularnih izbora.Nakon izabranih Radnih tela i sprovedenog glasanja, prof. doc Dragana Latković je jednoglasno izabrana za predsednika Gradskog odbora sindikata univerziteta u Novom Sadu u tekućem mandatu

Sporazumom o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje objavljenom u "Službenom glasniku RS", br. 9/2012 od 05. februara 2012. godine, koji je stupio na snagu 06. februara 2012. godine, produženo je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje (objavljenom u "Službenom glasniku RS", br. 12/2009) za rok od naredne tri godine.


bottom