top
Please update your Flash Player to view content.

Predsedništvo  Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije 23. 05.2012. godine donelo  je Odluku o privremenom prestanku uplate članarine SSS Srbije i prestanku uplate članarine Veću SSS Vojvodine i svim teritorijalnim oblicima organizovanja, a time i SSS grada Novog Sada i opština. 

Ova Odluka je u suprotnosti sa odredbama člana 62. Statuta SSS Srbije.

Ova Odluka je u suprotnosti sa odredbama člana  48. Statuta SSS Srbije tačka 11. i 12. u kojima je definisano  da su prava i obaveze člana sindikata da "poštuju statute, programe i obaveze samostalnog sindikata i SSS Srbije, kao i obavezu da uredno plaća sindikalnu članarinu". 


Ova Odluka je u suprotnosti sa odredbama člana  48. stav 2. Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije u kojem decidno stoji sledeća odredba:  "učlanjenjem u Samostalni sindikat, član je obavezan da redovno plaća članarinu". U odeljku C, istog člana,  decidno su navedeni procenti po kojima se vrši raspodela sindikalne članarine, a u   tački 3. navedeno je  da se "28% uplaćuje na tekući račun SSS na teritoriji". 


Ova Odluka je u suprotnosti sa odredbama člana 13. Statuta   Samostalnog sindikata   zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije kojim je definisana obaveza člana sindikata da "poštuje Statut Samostalnog sindikata, akta sindikalne organizacije i Statut i Program Saveza samostalnih sindikata Srbije". 


Ovom Odlukom prekršena je izričita volja zaposlenog – člana sindikata iskazana potpisivanjem pristupnice   Samostalnog sindikata   zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije u kojoj nedvosmisleno stoji:  ‘’saglasan sam da mi se od  zarade odbija članarina i uplati na tekući račun sindikata u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata   zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije, Statutom SSS Srbije i odlukom o raspodeli članarine"‘.


Sprovođenjem ove Odluke prekršene su odredbe člana 207. Zakona o radu koji  jasno govori o volji zaposlenog - člana sindikata, a ne volji sindikalne organizacije, kao i o obavezi poslodavca da u skladu sa time obračunava sindikalnu članarinu. 


Poslodavca u pogledu plaćanja sindikalne članarine ne obavezuju zahtev i podaci dostavljeni od  Sindikalne organizacije nego u skladu sa članom 207. Zakona o radu, isključivo pismena izjava zaposlenih koji su se eksplicitno izjasnili na koji način će im se obračunavati i uplaćivati sindikalna članarina. 


Odluka nikada nije prosleđena SSS grada Novog Sada i opština kao ni predsedniku Gradskog odbora, Jagodi Mišković. Odluka je dostavljena samo sindikalnim organizacijama na hitno postupanje. 


Dana  27.09. 2012. godine  Predsedništvo BOFOS-a donosi Odluku da se raspuštaju svi odbori formirani za teritoriju gradova, opština i okruga. U Odluci se navodi da danom donošenja Odluke predsednicima i predstavnicima Odbora formiranih za određenu teritoriju prestaju sve funkcije u Većima ili drugim organima SSS Srbije na teritoriji. 


Ovom  Odlukom raspušten  je Gradski odbor sindikata banaka, osiguravajućih i finansijskih  organizacija, a da se pritom ni predsednik  ni članovi GOS-a  o tome nisu izjasnili. Neverovatan je razlog koji je naveden u Odluci a to je nepoštovanje Statuta BOFOS-a, neaktivnost i neusaglašenost akata.  


Donošenjem ovakve Odluke prekršen je član  29. Statuta  Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije, kojim su   utvrđene nadležnosti Predsedništva. Predsedništvo je izvršni organ koji može da podnese predlog Republičkom odboru za imenovanje i raspuštanje organa Samostalnog sindikata ali ne i da donese konačnu odluku. U odluci Predsedništva se konstatuje da odluka stupa na snagu danom donošenja.  Prekršena je volja člana sindikata izražena u potpisanoj pristupnici,  a da pritom tog člana niko ništa nije ni pitao. 


Dana  27.09.2012. godine predsednik  Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije, Mara Erdelj, prosleđuje u članstvo "Informaciju i obrazloženje Odluke SS BOFOS o novoj raspodeli sindikalne članarine" u kojoj veoma tendenciozno iznosi niz neistina o SSS grada Novog Sada i opština, o njegovom predsedniku i o radu stručne službe. Ove neistine su iznete bez ijedne činjenice ili dokaza. U navedenoj  Informaciji se bestidno poziva na Statut BOFOS-a i Statut SSS  Srbije i traži njegova primena. Pritom se prikriva činjenica da su   Odlukom od 23.05.2012. godine, a kasnije i Odlukom od  27.09. 2012. godine prekršene odredbe oba Statuta i decidno izražena volja člana sindikata  kroz potpisanu pristupnicu.  


Navedena Informacija nikada nije  dostavljena Gradskom odboru sindikata banaka, osiguravajućih i finansijskih organizacija Novog Sada kao ni  SSS grada Novog Sada i opština. 
Člana sindikata niko nije obavestio da neće moći koristiti prava i pogodnosti  člana sindikata uključujući i pravo  na radno pravnu zaštitu jer je jednostrano isključen iz organizacije na svojoj teritoriji.  
Pitanje je da li će SSS Srbije dozvoliti da pojedinci  formiraju privatne  sindikalne feude kojima će vladati daleko od članstva  i time  uruše  organizaciju,  ili će primeniti statutarne mere prema nosiocima funkcija?  
Da ova "trula jabuka"  ne bi postala pojava moramo primeniti Statut kao najviši pravni akt organizacije i pozvati na odgovornost nosioce funkcija u Samostalnim sindikatima  koji krše Statut.  Statut SSS Srbije je na snazi i ima se primenjivati do donošenja novog.   


O nestatutarnosti ove Odluke izjasnio se Statutarni odbor SSS Srbije dana 23.10.2012. godine, dostavljajući Mišljenje broj  02-257.


Predsedništvo Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je na 22. sednici održanoj 17. oktobra 2012. godine nakon razmatranja tačke dnevnog reda "Zauzimanje stava o nepoštovanju Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije: Odluke BOFOS-a od 23.05.2012. i od 27.09.2012. godine" jednoglasno donelo sledeći:

ZAKLJUČAK

Predsedništvo Gradskog veća zahteva od Veća SSS Srbije da se na sednici zakazanoj za 24.10.2012. izjasni u vezi sa Odlukom Predsedništva Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije, od  23.05.2012. godine i 27. septembra 2012. godine, i prema nosiocima funkcija primeni mere i sankcije regulisane Statutom Saveza. 


Navedenim Odlukama Predsedništva SS BOFOS-a o prestanku uplate članarine SSS Srbije i Većima na teritoriji kao i raspuštanju odbora  Samostalnog sindikata BOFOS-a na teritorijama gradova, opština i okruga,  krše  se odredbe  Statuta SS BOFOS-a  i Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.  


Predsedništvo Gradskog veća zahteva od Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije da, po hitnom postupku, u skladu sa nadležnostima regulisanim članom 17. Statuta SSS Srbije, utvrdi statutarnost Odluka Predsedništva SS BOFOS-a od  23.05.2012. i 27.09.2012. godine.


Predsedništvo Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština predlaže Većima SSS gradova, okruga i za više opština  da zahtevaju od Veća SSS Srbije, odnosno Statutarnog odbora SSS Srbije, preduzimanje mera i sankcija regulisanih Statutom Saveza prema nosiocu odgovornosti zbog donetih Odluka SS BOFOS-a.


Predsedništvo Gradskog veća zahteva od predsednika Gradskih odbora sindikata u sastavu Saveza da, u najkraćem mogućem roku, na sednicama svojih organa, zauzmu stav o navedenoj Odluci Predsedništva SS BOFOS-a i izjasne se u vezi sa poštovanjem proporcija u raspodeli sindikalne članarine regulisane članom 62. Statuta Saveza, te da o donetim zaključcima u pisanoj formi izveste Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština, Pokrajinske i Republičke odbore samostalnih sindikata Srbije. 


Ukoliko Veće SSS Srbije, odnosno Statutarni i Nadzorni odbor Saveza, ne budu preduzeli mere i sankcije regulisane Statutom Saveza prema nosiocu odgovornosti za donetu Odluku Predsedništva SS BOFOS-a, Predsedništvo Gradskog veća je saglasno da se, u prvoj polovini novembra t. g. održi sednica Veća SSS grada Novog Sada i opština na kojoj će se, nakon razmatranja celokupnog stanja unutar Saveza, otvoriti pitanje Organizacije u okviru Saveza i doneti Odluka o reučlanjenju članstva, polazeći od potreba i interesa članstva na teritoriji grada Novog Sada i opština. 

 

 

 

 


bottom