top
Please update your Flash Player to view content.

Šta je sindikat?

Sindikat je je dobrovoljna, samostalna, nestranačka i interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata, koji su organizovani u SSS grada Novog Sada i opština i koji prihvataju Statut i Program Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

Sindikat je nezavisan i samostalan u odnosu na poslodavce, asocijacije poslodavaca, organe vlasti, političke partije, verske organizacije i druga udruženja uključujući i druge sindikate.

Sredinom devetnaestog veka u kapitalističkim zemljama zapadne Evrope najamni radnici počinju da osnivaju sindikate sa osnovnim ciljem zaštite i poboljšanja uslova rada i povećanja nadnica.
Kod nas početak sindikalizma počinje u drugoj polovini devetnaestog veka, prvo organizovanjem strukovnih sindikata, a potom i Radničkog saveza u maju 1903 godine, kao preteče SSS Srbije.
Do osnivanja sindikata došlo je kada je kod radnika sazrela svest da sami, kao pojedinci, ne mogu da se zaštite od samovolje poslodavaca kojima je jedini cilj bio što veći profit.

 

TRAŽILI SU:

-veće plate
-bolje uslove rada
-sigurnost na radnom mestu

Pre nastanka sindikata radnici su se izlagali opasnostima na radnom mestu.

Radili su za niske nadnice.
Deca su radila najteže poslove.

 

POSLEDICE NEORGANIZOVANJA U SINDIKAT I NEPOZAVANJA PRAVA SU:

1. RAD NA CRNO
2. NE POŠTOVANJE OSMOČASOVNOG RADNOG VREMENA,
3. NE PLAĆANJE PREKOVREMENOG RADA,
4. USKRAĆIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR
5. USLOVLJAVANJE ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA,
6. NEISPLAĆIVANJA ZARADA,
7. NEUPLAĆIVANJE DOPRINOSA,
8. NEZAKONITA OTPUŠTANJA,
9. RAZLIČITI VIDOVI ZLOSTAVLJANJA.

 

 

 

 

 

 

Šta je osnovna uloga Sindikata?

Osnovna uloga Sindikata je da obezbedi članstvu ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada. Da ih zastupa pred poslodavcem, inspekcijskim i sudskim organima i ostvarivanju njihovih prava iz rada i po osnovu rada.

Šta podrazumeva radno pravna zaštita?

 • Zaštitu prava na rad,

 • zaštitu cene rada,

 • zaštitu uslova na radu,

 • zaštitu svih ostalih prava predviđenih Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu,

 • zaključivanje Kolektivnih ugovora radi utvrđivanja većih prava od onih predviđenih Zakonom.

Šta je Granski odbor sindikata (Sindikat delatnosti)?

Granski odbor sindikata je udruženje Sindikalnih organizacija iz jedne grane-delatnosti.

Zašto Savez samostalnih sindikata Srbije?

1. Zato što ima najrazvijeniju organizacionu strukturu koja podrazumeva:

 • gransku organizovanost:

Savez sindikata Srbije konstituiše 25 Granskih sindikata. Specifični interesi svakog pojedinca i Sindikalne organizacije ostvaruju se upravo u jednom od 25 Sindikata delatnosti. Granski sindikati potpisuju Poseban kolektivni ugovor sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca.

 • teritorijalnu organizovanost:

Teritorijalna organizovanost podrazumeva sledeće nivoe:

 • Savez sindikata Srbije (nivo Republike),

 • Savez sindikata Vojvodine (nivo Pokrajine),

 • Savez sindikata grada Novog Sada (nivo grada, opštine)

Organizaciju Saveza samostalnih sidnikata grada Novog Sada konstituiše 17 Granskih odbora sindikata čime je omogućena svakom članu i svakoj Sindikalnoj organizaciji sa teritorije Novog Sada zaštita interesa u Novom Sadu, Sekciju mladih, Sekciju žena, organizaciju invalida i organizaciju penzionera.

2. Zato što je kadrovski i tehnički opremljen

Organizacija Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada stoji na raspolaganju sa svojim iskusnim i stručnim kadrovima svakom pojedincu i svakoj Sindikalnoj organizaciji. Ovo se odnosi, pre svega, na zaštitu prava radnika pred poslodavcem, organima upravljanja i sudskim organima ali i na svu neophodnu savetodavnu, stručnu i tehničku pomoć u oblasti izrade pojedinačnih kolektivnih ugovora i po drugim pitanjima od interesa za članove sidnikata.

3. Zato što ima najveći broj članova

Savez sindikata Srbije je kao najstarija sindikalna centrala u zemlji opstao i ušao u proces reformi sa ubedljivo najvećim brojem članova. Ovim je omogućena reprezentativnost kako svih granskih sidnikata tako i svih Saveza sindikata po teritorijama (što će naročito doći do izražaja s obzirom da će se Posebni kolektivnih ugovori potpisivati i za teritorijalne jedinice – lokalne samouprave).
U novosadskoj organizaciji Saveza samostalnih sidnikata je udruženo preko 95% sindikalno povezanih radnika. Masovnost predstavlja ujedno i najjače oružje sindikata bez obzira da li se radilo o štrajku, protestima ili nekom drugom vidu pritisaka koje sindikat sprovodi u ostvarivanju svojih ciljeva.

4. Zato što u vidu posebnih Fondova pruža dodatnu zaštitu svojim članovima:

U okviru Organizacije Saveza samsotalnih sindikata grada Novog Sada funkcioniše

 • Fond solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika,

 • Učešće u upravljanjlu Fondom za solidarnu stambenu izgradnju.

5. Zato što se putem jasno definisanih Programskih načela bori za opšte interese radnika u domenu:

 • ubrzavanja procesa reformi,

 • uspostavljanja sistema radnih odnosa kojim se obezbeđuje uravnotežen odnos prava i obaveza učesnika na tržištu rada,

 • obezbeđivanja efikasnije inspekcijske i sudske zaštite zaposlenih,

 • obezbeđivanja efikasnijeg sistema socijalnog osiguranja.


bottom