top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Dana 22.02.2018.godine odr\ana je 17. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Veće je odlučilo da se u 2018. godini po 49-ti put dodeli Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Članovi Veća su razmatrali materijal: „Ekonomska kretanja i njihov uticaj na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Usvojeni su izveštaji sindikata grupacija u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Prihvaćena je informacija da će se tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja održati u petak 16. marta 2018. godine u amfiteatru na I spratu SPENS-a.Verifikovan je izbor novog člana Veća ispred Udruženja sindikata penzionera Srbije za Južnobački okrug, Novi Sad do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine.
    U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, prihvatilo Informaciju o aktivnostima koje vodi USPS za JBO, Novi Sad u okviru akcije koju vodi Udruženje sindikata penzionera Srbije, kao kolektivni član SSS Srbije, preduzetih u cilju ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a koje se vode pod sloganom „Od PIO fonda do Strazbura“. Dogovoreno je da se u cilju informisanja građanstva o akciji, izda saopštenje za javnost i objavi vest na veb sajtu SSS grada Novog Sada i opština.

Sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, šesnaesta po redu, održana je 27. decembra 2017. godine. Veće je razmatralo i usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština za 2017. godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je informisano da je sa sednice Veća SSS Srbije održane 26. decembra 2017. u Beogradu upućena Inicijativa prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izmenu člana 257. Zakona o radu, u stavu 2. koji se odnosi na mogućnost Vlade R Srbije da donese odluku o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti, pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Inicijativa Veća SSS Srbije je da se taj procenat smanji. Istaknuto je da je Veće SSS Srbije ponovo pokrenulo inicijativu da se ukinu tzv. penali, korisnicima prava iz PIO (prevremenim starosnim penzionerima) kad navrše godine starosti za tzv. punu penziju.

U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, razmatralo informaciju o aktuelnom stanju u USPS za JBO, Novi Sad, i s tim u vezi, donelo odgovarajući zaključak.

Petnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 14. novembra 2017. godine. Verifikovan je izbor novoizabranog predsednika Gradskog odbora sindikata univerziteta Novog Sada za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine. Gradsko veće je donelo Plan rada SSS grada Novog Sada i opština za 2018. godiu, kao orijentacioni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Imenovane su komisije za popis u 2017. godini.
    Veće je podržalo napore Samostalnog sindikata poštanskih radnika i Sindikata „Solidarnost“ Pošte Srbije koji su doneli zajedničku odluku o organizovanju i stupanju u štrajk zaposlenih u JP „Pošte Srbije“ počev od 21. novembra 2017. godine, ukoliko im do tada ne budu ispunjeni zahtevi, a sve u cilju poboljšanja socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u JP „Pošta Srbije“. U okviru tekućih pitanja, Veće je informisano o aktuelnoj situaciji u JP „Železnice Srbije“ i u JGSP „Novi Sad“, Novi Sad.
Četrnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 3. oktobra 2017. godine. Veće je razmatralo materijal: „Pokazatelji socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.
Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih osam meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!
Usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i to: Grupacije industrijskih sindikata, Grupacije sindikata javnog sektora i Grupacije sindikata uslužnih delatnosti.  

13. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 19. juna 2017. godine. Veće je nakon razmatranja materijala: "Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu" ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.

Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih pet meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Veće je prihvatilo informaciju o zakonskim predlozima u proceduri i to o: nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova; aktivnostima na izradi Zakona o radu preko Agencija za privremeno zapošljavanje; nacrtu Zakona o štrajku; radnoj verziji Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i o činjenici da se na sastanku radne grupe koja priprema izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pripremljenom materijalu Ministarstva nije našao predlog SSS Srbije da se momentom sticanja 65 godina starosti osiguraniku - korisniku prava iz PIO po osnovu prevremenog starosnog penzionisanja ukidaju kazneni poeni (tzv. „penali“) zbog odlaska u starosnu penziju (u tzv. prevremenu starosnu penziju) pre navrešenih 65 godina starosti.


bottom