top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Dana 12. septembra 2013. godine održana je 19. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Verifikovan je izbor novoizbranih predsednika granskih sindikata za članove Veća, do kraja tekućeg mandata, kao i novog predsednika Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Novog Sada. Veće je deo sednice posvetilo analizi aktuelnog socijalnog položaja članstva. S tim u vezi, razmatran je i prihvaćen sveobuhvatni materijal: “Karakteristike privrednih kretanja i njihov uticaj na životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.”

Na 18. sednici Veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održanoj 14.05.2013. godine održani su Izbori za predsednika SSS grada Novog Sada i opština, do kraja tekućeg mandatnog perioda 2010-2015. godine. Na osnovu Izveštaja Izborne komisije i objavljenih rezultata glasanja, od dva kandidata, za novog predsednika Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština izabran je Vladimir Gvozdenović.

 

Dana 20. februara 2013. godine održana je 16.sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2012. godinu, i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu. Najavljeno je da će se tradicionalna Prezentacija ponuda RH centara, banja i turističkih organiazcija, a u organizaciji Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Novog Sada i SSS grada Novog Sada i opština, održati 15. marta 2013. godine, u Radničkom domu "Svetozar Marković", Novi Sad.
Veće je odlučilo, da se i ove godine dodeli Prvomajska nagrada SSS grada Novog Sada, po 44. put, orijetaciono između 22.-26. aprila 2013. godine. Nakon razmatranja materijala „Analiza sindikalnog organizovanja zaposlenih na teritoriji Novog Sada, koji nisu članovi SSS grada Novog Sada i opština, u periodu februar - decembar 2012. godine“, zaključeno je da na omasovljenju članstva moraju raditi svi, jer snaga je u broju!

Dana 24. decembra t.g., održana je 15. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Upućen je zahtev Veću SSS Srbije da bez odlaganja, pristupi reformama u skladu sa Deklaracijom o sprovođenju reformi Saveza i pripremi novog Statuta, donetoj na XIV Kongresu. Konstatovano je da je sve učestalija pojava kršenja proporcija u raspodeli sindikalne članarine, regulisanih čl.62. Statuta Saveza, kako od strane sindikalnih organizacija tako i od strane granskih sindikata. S tim u vezi, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da preduzme statutarne mere, prema nosicoima odgovornosti za ovakvo ponašanje, jer postoje mišljenja Statutarnog odbora Saveza da su donete odluke pojedinih republičkih odbora sindikata, nestatutarne. Ocenjena je nedopustivim svaka težnja za centralizacijom od strane pojedinih republičkih odbora sindikata, jer isti ne vode računa o interesima članstva sindikata na teritorijama, odnosno unutar privrednih društava/ustanova. Ukazano je na prisutnu težnju da se reforma odloži, iako bi to doprinelo urušavanju Organizacije.

Dana 26. septembra 2012. godine, održana je 14. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Verifikovan je izbor Dragane Latković, predsednika Sindikata univerziteta Novog Sada, za člana Gradskog veća, do kraja tekućeg mandata.
Nakon razmatranja materijala: "Recesija i njen uticaj na kretanje zaposlenosti i socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu", zaključeno je da je potrebno uputiti zahtev ka nadležnim državnim organima, odnosno Veću SSS Srbije da se putem socijalnog dijaloga, na ravnopravnoj tripartitnoj osnovi, pristupi preduzimanju efikasnih mera kroz izmene zakona i podzakonskih akata, u pravcu iznalaženja rešenja i zaštite zakonskih i socijalnih prava zaposlenih, prvenstveno u privatizovanim društvima, u u kojima se vlasnici takvih preduzeća ne pojavljuju mesecima i godinama unazad, i najčešće, za sve to vreme, zaposlenima nisu isplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja, odnosno nisu uplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.


bottom