top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je [ XV ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 24. decembra t.g., održana je 15. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Upućen je zahtev Veću SSS Srbije da bez odlaganja, pristupi reformama u skladu sa Deklaracijom o sprovođenju reformi Saveza i pripremi novog Statuta, donetoj na XIV Kongresu. Konstatovano je da je sve učestalija pojava kršenja proporcija u raspodeli sindikalne članarine, regulisanih čl.62. Statuta Saveza, kako od strane sindikalnih organizacija tako i od strane granskih sindikata. S tim u vezi, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da preduzme statutarne mere, prema nosicoima odgovornosti za ovakvo ponašanje, jer postoje mišljenja Statutarnog odbora Saveza da su donete odluke pojedinih republičkih odbora sindikata, nestatutarne. Ocenjena je nedopustivim svaka težnja za centralizacijom od strane pojedinih republičkih odbora sindikata, jer isti ne vode računa o interesima članstva sindikata na teritorijama, odnosno unutar privrednih društava/ustanova. Ukazano je na prisutnu težnju da se reforma odloži, iako bi to doprinelo urušavanju Organizacije.

Održana je [ XIV ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 26. septembra 2012. godine, održana je 14. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Verifikovan je izbor Dragane Latković, predsednika Sindikata univerziteta Novog Sada, za člana Gradskog veća, do kraja tekućeg mandata.
Nakon razmatranja materijala: "Recesija i njen uticaj na kretanje zaposlenosti i socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu", zaključeno je da je potrebno uputiti zahtev ka nadležnim državnim organima, odnosno Veću SSS Srbije da se putem socijalnog dijaloga, na ravnopravnoj tripartitnoj osnovi, pristupi preduzimanju efikasnih mera kroz izmene zakona i podzakonskih akata, u pravcu iznalaženja rešenja i zaštite zakonskih i socijalnih prava zaposlenih, prvenstveno u privatizovanim društvima, u u kojima se vlasnici takvih preduzeća ne pojavljuju mesecima i godinama unazad, i najčešće, za sve to vreme, zaposlenima nisu isplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja, odnosno nisu uplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Održana je [ XIII ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Trinaesta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 10. aprila 2012. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, i Zaključka Predsedništva, u funkciji pripreme sednice Veća, jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2012. godine, dodeli:

Održana je [ XII ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 23. februara 2012. godine održana je 12. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Pored usvajanja Izveštaja o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2011. godinu, članovi Veća su usvojili Plan rada Saveza, za tekuću kalendarsku godinu.

Održana je [ XI ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 27. decembra 2011. godine održana je 11. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici je razmatrana informacija o mogućim posledicama novog talasa svetske ekonomske krize na privredu Republike Srbije, privatizacija i njene posledice u Republici Srbiji, sa akcentom na Novi Sad. Gradsko veće je razmatralo i Analizu sprovođenja Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu, potpisanog aprila ove godine između Vlade RS, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije.


bottom