top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Treća sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 16. juna 2015. godine. Veće je prihvatilo Informaciju o održanom 15. Kongresu SSS Srbije, 28. maja 2015. godine u Beogradu. Prihvaćena je i Informacija o aktivnostima između dve sednice Veća. Gradsko veće je, između ostalog, razmatralo materijal: „Posledice ekonomskih kretanja na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“, uz ocenu da isti realno i sveobuhvatno oslikava sve teži socijalni položaj većine zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Nakon analize kretanja broja članova sindikata, zaključeno je da neophodna aktivnost svih članova Veća, ali i zaposlenih u SSS grada Novog Sada i opština sindikalno organizovanje zaposlenih koji nisu članovi našeg sindikata, jer snaga je u broju!
Druga sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 15. aprila 2015. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2015. godini, dodeli kolektivima: Odboru Sindikalne organizacije za više poslodavaca AD “Novosadski sajam“ i DOO “Sajam tehnika”, Novi Sad, Sindikalnoj organizaciji Luka Novi Sad, Novi Sad, AD “Neoplanta” Industrija mesa, Novi Sad i Sindikalnoj organizaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad. Prvomajska nagrada za 2015. godinu biće uručena i pojedincima: Mirjani Reves “Merkator-S” doo, Novi Sad, Draganu Kuzmanoviću RGZ Službi za katastar nepokretnosti, Sr. Mitrovica,  Jovanu Jovanoviću NIS AD “Pogon Hidrosonda”, Novi Sad, Ernestu Šanci “Danubius” DOO, Novi Sad, Siniši Mariću JKP “Gradsko zelenilo”, Novi Sad i Milutinu Grozdaniću “Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada”, Novi Sad.
Prvomajska nagrada Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2015. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 24. aprila 2015. godine, u 12,00 časova.

Dana 24. decembra 2014. godine održana je 25. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Na sednici je, između ostalog: doneta Odluka o održavanju i predlogu dnevnog reda Četvrte Konferencije, za koju je utvrđen predlog Izveštaja o radu SSS grada Novog Sada i opština, za period 2010-2015. godina, kao i predlog Programa rada, za naredni mandatni period. Razmotrena je informacija o toku sprovođenja izbora u granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština u 2014/15. godini.
U okviru tekućih pitanja, prihvaćena je informacija u vezi aktivnosti na pripremama novog Statuta SSSS, i postignuta saglasnost da se po dobijanju Nacrta Statuta, koji će biti upućen na javnu raspravu, isti uputi granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština, radi zauzimanja stavova.

Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 23. septembra 2014. godine. Gradsko veće je konstatovalo da je na namenski račun grada otvoren u cilju prikupljanja pomoći stanovništvu ugroženom poplavama na teritoriji Srbije, maja ove godine, od otvaranja do danas prikupljeno ukupno 1.108.317,29 dinara. Veće je odlučilo da se sredstva prenesu na račun Vlade R Srbije za pružanje pomoći ugroženima u poplavama, te da se namenski račun SSS grada Novog Sada i opština zatvori. Na sednici je, doneta Odluka o usvajanju Operativnog plana sprovodjenja izbora u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština u 2014. i 2015. godini, za naredni mandatni, petogodišnji period, uz preporuku da se rokovi utvrdjeni Odlukom o sprovodenju izbora u SSS poštuju, kako je ne bi remetio tok i dinamika izbornih aktivnosti za naredni mandatni period...

Dvadeset treća sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 16. juna 2014. godine. Na osnovu Odluke Veća SSS Srbije o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Gradsko veće je donelo Odluku o sprovođenju izbora u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2014. i 2015. godini. Veće je prihvatilo informaciju u vezi izmena i dopuna Zakona o radu, uz konstataciju da će dalje aktivnosti biti utvrdjene u zavisnosti od dešavanja na sednici SES-a Srbije, čije je održavanje planirano okvirno oko 20. juna 2014. godine. Gradsko veće je prihvatilo informaciju da je najznačajnije priznanje SSS Srbije “27. april” ove godine dodeljeno Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Zaključeno je da je neophodna aktivnost svih članova Veća i zaposlenih u SSS grada Novog Sada i opština, omasovljenje sindikalnog članstva, jer snaga je u broju! Prihvaćena je informacija o aktivnostima SSS grada Novog Sada i opština izmedju dve sednice. Isto tako, prihvaćena je informacija o aktivnostima u Sindikatu radnika kulture Novog Sada.

bottom