top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Deveta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 26. septembra 2016. godine. Veće je, kao najviši organ između dve konferencije, izvršilo izbor novog, nedostajućeg člana Statutarnog odbora SSS grada Novog Sada, do kraja tekućeg mandatnog perioda. Razmatrana je informacija o broju zaključenih kolektivnih ugovora kod poslodavaca u privrednim društvima/ustanovama na teritoriji Novog Sada u kojima postoje sindikalne organizacije samostalnog sindikata. S tim u vezi, Gradsko veće SSS Novog Sada je pokrenulo Inicijativu prema Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije da podnese zahtev za otpočinjanje pregovora radi zaključenja Opšteg kolektivnog ugovora, kao osnova za poboljšanje socijalnog položaja većine zaposlenih.
Ocenjeno je da je potrebno mnogo više angažovanja predsednika sindikalnih organizacija, predsednika gradskih odbora sindikata, koordinatora zaduženih za Grupacije sindikata, ali i Stručne službe kao servisa granskim sindikatima, kako bi se u što većem broju privrednih društava/ustanova na teritoriji Novog Sada prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca uredili kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Osma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 21. juna 2016. godine. Razmatran je materijal: „Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“, uz ocenu da isti realno i sveobuhvatno oslikava nivo životnog standarda većine zaposlenih i penzionera. Veće je razmatralo informaciju o problemima unutar Udruženja sindikata penzionera na teritoriji Novog Sada. Nakon analize kretanja članstva, zaključeno je da je neophodno raditi na sindikalnom organizovanju zaposlenih koji nisu članovi samostalnog sindikata, odnosno na omasovljenju članstva. 
Sedma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 14. aprila 2016. godine. Na osnovu predloga Komisije za dodelu nagrade, koja je pažljivo razmotrila sve blagovremeno prispele prijave kandidata vodeći se strogim principima prilikom predlaganja dobitnika ovog najvećeg sindikalnog priznanja, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je Prvomajsku nagradu u 2016. godini dodelio:

kolektivima - JKP „Tržnica“, Novi Sad i Sindikalnoj organizaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijala za Južnobački okrug, Novi Sad i

pojedincima - Ivanu Dudvarskom - „Danubius“ doo, Novi Sad, Milanu Kojiću - DOO „Unimet“, Kać i Borislavu Lazareviću - „Teko mining Rakovac“ a.d. Ledinci.

Prvomajska nagrada Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2016. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 26. aprila 2016. godine, u 12,00 časova.
Dana 03. marta 2016. godine održana je 06. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Između ostalog, usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza. Veće je donelo Odluku o dodeli 47. Prvomajske nagrade SSS grada Novog Sada i opština u 2016. godini, o okvirnom datumu dodele Nagrade, kao i o visini novčanog iznosa Nagrade za dobitnike – pojedince. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta SSS grada Novog Sada i opština, a u cilju usaglašavanja sa Statutom SSS Srbije, donetim na 15. Kongresu SSSS.Utvrđen je prečišćen tekst Statuta. Gradsko veće je, u svojstvu osnivača, izvršilo i dalo saglasnost na kadrovske izmene u Fondaciji solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika. Prihvaćena je informacija da će se tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja održati u petak, 11. marta 2016. godine sa početkom u 10.00 časova u Radničkom domu „Svetozar Marković“, Bul. Mihajla Pupina 24, Novi Sad.
Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 18. septembra 2015. godine. Gradsko veće je, verifikovalo izbor v.d. predsednika Sekcije mladih do povratka izabrane predsednice, za mandatni period 2015-2020. godine, sa porodiljskog odsustva. Razmatrana je Analiza sindikalnog organizovanja zaposlenih koji nisu članovi SSS grada Novog Sada i opština. S tim u vezi, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da insistira kod nadležnih državnih organa na stvaranju adekvatnog mehanizma kažnjavanja poslodavaca koji sprečavaju zaposlene da se sindikalno organizuju. Utvrđena je obaveza svih predsednika granskih sindikata i članova Gradskog veća da rade na omasovljenju sindikalnog članstva. Razmatrani su i usvojeni izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće je prihvatilo zaključke Veća SSS Vojvodine a u vezi stanja u Organizaciji u celini.
Prihvaćena je informacija a u vezi Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, uz preporuku da se predsednici granskih sindikata angažuju na obaveštavanju i upoznavanju sindikalnih organizacija sa radom Fondacije i mogućnostima koje im se pružaju uključivanjem u Fondaciju.
Preporučeno je predsednicima Gradskih odbora sindikata da izaberu predstavnicu granskog sindikata u Sekciju žena Gradskog veća, radi intenziviranja rada Sekcije žena Gradskog veća.


bottom