top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

20. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 27. decembra 2018. godine. Veće je usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština, uz konstataciju da isti sveobuhvatno oslikava aktivnosti koje su realizovane tokom protekle godine. Donet je i Plan rada SSS grada Novog Sada i opština, kao okvirni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!
    U okviru tekućih pitanja, Veće je razmatralo i prihvatilo informacije o održanoj Konferenciji SES-a Vojvodine, kao i o tome da je socijalni položaj zaposlenih u Srbiji bio centralna tema na sednici Veća SSS Srbije, održanoj 26.decembra u Beogradu. Gradsko veće SSS grada Novog Sada je informisano da je na Inicijativu koja je potekla od Gradskog odbora uprave, pravosudja i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga, upućen dopis Socijalno-ekonomskom savetu Grada, a zatim i Gradonečelniku, da se zaposlenima u ustanovama, organima, upravama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad, isplati solidarna pomoć do kraja tekuće kalendarske godine. Navedena Inicijativa je urodila plodom, tako da će svim zaposlenima u navedenim privrednim društvima, ustanovama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad do kraja tekuće kalendarske godine biti isplaćena solidarna pomoć iz budžeta Grada.

Dana 25.09.2018. održana je devetnaesta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Veće je, radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Statuta SSS Srbije, donelo Odluku o izmenama i dopunama Statuta SSS grada Novog Sada i opština i utrdilo prečišćen tekst Statuta. Razmatran je materijal: „Uticaj ekonomskih kretanja na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Usvojeni su izveštaji sindikata grupacija u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Izvršena je uporedna analiza kretanja članstva i članarine za prvih osam meseci ove i prethodne godine i još jednom je ponovljeno da je neophodna istrajnost i veći angažman za omasovljenje članstva.
U okviru tekućih pitanja,  Veće je razmatralo i socijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru od početka primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, od novembra 2014. godine do danas i zaključilo da je potrebno uputiti dopis predsedniku Vlade R Srbije i Ministarstvu finansija sa zahtevom da se postojeći Zakon ukine. Razmatrana je i informacija u vezi povećanja vrednosti minimalne neto zarade po radnom času, počev od januara 2019. godine, kao i o izmenama niza Zakona koji se odnose na zaposlene u javnom sektoru.
Takođe, razmatrana je informacija o socijalnom položaju penzionera sa primanjima iznad 25.000,00 dinara od početka primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (novembar 2014. godine) do danas. Konstatovano je da bi najavljena izmena člana 80 Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pogoršala postojeći položaj penzionera, pa je Veće SSS grada Novog Sada i opština je zaključilo da je potrebno uputiti dopis predsedniku Narodne Skupštine, sa zahtevom da se odustane od njegove izmene.
Osamnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 12. aprila 2018. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Nagrade, odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2018. godini, dodeli kolektivu: „MESSER TEHNOGAS“ AD Beograd - Fabrika NOVI SAD, Novi Sad, i pojedinicima: MIRI BOGDAN JKP „Čistoća“, MARJANU PAPOVIĆU „MK Holding DOO Beograd - Ogranak Pobeda Petrovaradin“, Petrovaradin, SINIŠI TOMAŠEVIĆU AD „Novosadski sajam“, Novi Sad, DUŠANU MACURI JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad i MIRI PAVLOVIĆ JP „Nacionalni park Fruška gora“, Sremska Kamenica.  
Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2018. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici Veća, u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u 12,00 časova.

Dana 22.02.2018.godine odr\ana je 17. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Veće je odlučilo da se u 2018. godini po 49-ti put dodeli Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Članovi Veća su razmatrali materijal: „Ekonomska kretanja i njihov uticaj na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Usvojeni su izveštaji sindikata grupacija u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Prihvaćena je informacija da će se tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja održati u petak 16. marta 2018. godine u amfiteatru na I spratu SPENS-a.Verifikovan je izbor novog člana Veća ispred Udruženja sindikata penzionera Srbije za Južnobački okrug, Novi Sad do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine.
    U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, prihvatilo Informaciju o aktivnostima koje vodi USPS za JBO, Novi Sad u okviru akcije koju vodi Udruženje sindikata penzionera Srbije, kao kolektivni član SSS Srbije, preduzetih u cilju ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a koje se vode pod sloganom „Od PIO fonda do Strazbura“. Dogovoreno je da se u cilju informisanja građanstva o akciji, izda saopštenje za javnost i objavi vest na veb sajtu SSS grada Novog Sada i opština.

Sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, šesnaesta po redu, održana je 27. decembra 2017. godine. Veće je razmatralo i usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština za 2017. godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je informisano da je sa sednice Veća SSS Srbije održane 26. decembra 2017. u Beogradu upućena Inicijativa prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izmenu člana 257. Zakona o radu, u stavu 2. koji se odnosi na mogućnost Vlade R Srbije da donese odluku o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti, pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Inicijativa Veća SSS Srbije je da se taj procenat smanji. Istaknuto je da je Veće SSS Srbije ponovo pokrenulo inicijativu da se ukinu tzv. penali, korisnicima prava iz PIO (prevremenim starosnim penzionerima) kad navrše godine starosti za tzv. punu penziju.

U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, razmatralo informaciju o aktuelnom stanju u USPS za JBO, Novi Sad, i s tim u vezi, donelo odgovarajući zaključak.


bottom