top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija žena je u januaru u okviru „ Novosadskog foruma 2010“ organizovala radionicu za članove sekcije žena sa područja Novog Sada. U okviru radionice su održana dva predavanja, „obrazovanje sindikalnih aktivista putem projekata i seminara“. Prilikom organizovanja projekta, najvažnija faza je planiranje dobrog projekta (sindikalno članstvo, profesionalno zaposleni, sindikalni aktivisti). Projekat se realizuje održavanjem seminara (za veći broj učesnika), ili putem radnih grupa. Prednosti edukacije sindikalnog članstva i aktivista putem radnih grupa u odnosu na seminare ogledaju se u: kvalitetnoj edukaciji, boljoj komunikaciji sa edukatorom i boljom saradnjom unutar grupe, većoj razmeni mišljenja i ideja, sigurnijem postavljanju ciljeva, boljoj informisanosti i sigurnijem povratku informacija iz baze i efikasnijim rezultatima. Edukacija putem radnih grupa rezultira time da tema postaje bliža učesnicima i njihovim zahtevima, više vremena se može posvetiti radu sa svakim učesnikom pojedinačno, više vremena i prilika da učesnici izraze svije poglede, mišljenja i stavove.

Drugo predavanje održano je na temu „Ravnopravnost kao podrška za jednakopravnu ulogu žena sindikata u društvu“. U međunarodnom sindikalnom pokretu izrađeno je više dokumenata za sprovođenje politike ravnopravnosti, ali rezultati ipak nisu zadovoljavajuci. Zastupljenost žena u organima odlučivanja u sindikatu ukazuje na polnu neravnopravnost. Posmatrajući nivo osnovne otganizacije može se uočiti da žene dominiraju ali su muškarci više zastupljeni što je viši nivo sindikalne hijerarhije.
Ono što Sindikat može učiniti za podršku ostvarivanja jednakopravne uloge žena je da organizuje konferencije za žene, osnuje odbore, sekcije ili aktive žena, uključi žene u pregovaračke timove, pripremi žene za funkcije i pozicije na kojima se donose odluke kroz treninge i radionice, edukacije muškaraca u borbi za ženska pitanja, podstiče izjednačavanje broja žena na sindikalnim funkcijama, da da podršku planiranju porodice, plaćenom odsustvu majki i slično. Cilj ove radionice je razmena iskustava i pozitivne prakse o načinu organizovanja i osnovnim aktivnostima sekcija žena grada Novoga Sada i opština, Distrikta Brčko i Federacije Bosne i Hercegovine.
Sekcija žena SSS grada Novog Sada i opština je učestvovala na martovskoj konferenciji povodom međunarodnog dana žena koju koju je organizovao zavod za ravnopravnost polova Vojvodine.
Sekcija žena SSS grada N ovog Sada 8. marta 2010. godine zajedno sa sekcijom žena SSS Vojvodine i sekcijom žena UGS  Nezavisnost, obeležila je međunarodni praznik organizovane borbe žena za radna prava, humanije uslove rada i života dostojnog čoveka. Deljeni su leci i promotivni materijali koji su promovisali sindikalna prava žena i dostojanstven rad. Predstavnice sekcuje žena Novog Sada učestvovale su na sledećim seminarima koji su organizovani u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert „žene u tranziciji i nakon nje“, „pobediti stres“, „zaštita i zlostavljanje na radu“, „predsednica-žena lider“, „kontrola vremena“, „od zabrane diskriminacije do afirmacije ravnopravnostu“, zatim na okruglim stolovima sa temama. „dostojanstven rad i ekonomski položaj žena u procesu rada u okviru izmene zakona PIO“, „zabrana zlostavljanja na radu-zako n i praksa“, „za i protiv integrisanja radnog aspekta u javnu politiku kao strategije za postizanje ravnopravnosti polova“, „položaj žene na tržištu rada i rodno osetljivi socijalni dijalog“.
Cilj seminara i okruglih stolova je jasna orjentisanost u pogledu informisanosti i podsticanja veće motivisanosti i zainteresovanosti žena za uključivanje u sindikalne oblike organizovanja, u smislu kandidovanja i prihvatanja funkcija u sindikalnim organizacijama, organima Sindikata i Saveza Sindikata, upoznavanje sa principima MOK-a o pravu na kolektivno pregovaranje i aktivno učešće u radionicama: formulisanje predloga i pregovaračke strategije, priprema za pregovore, izbora pregovaračkog tima i prikupljanje i analiza informacija, zaštite na radnom mestu, obučenost za socijalni dijalog i očuvanje sopstvenog zdravlja.
Sekcija žena SSS grada Novog Sada i opština je učestvovala na protestima u Kruševcu i Novom Sadu protiv predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sekcija žena je učestvovala u prikupljanju potpisa za peticiju protiv predloga zakona o izmenama i dopunama o PIO.
Sekcija žena SSS grada Novog Sada i opština je učestvovala u obeležavanju dana nasilja nad ženama, a povodom akcije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. To je globalna, svetska kampanja koja obeležava 1700 organizacija i preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Osnaživanje je proces izgrađivanja svesti i sposobnosti koji vode većem učešću u mestima gde se donose odluke i akcijama koje vode promenama. Žene treba da preuzmu inicijativu kao ravnopravni partneri u učešću i pristupu u formulisanju i traženju strategija za ravnopravnija društva.


bottom