top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanja i odgovori

Da li je zakonita ponuda izmene Ugovora o radu kada Poslodavac zaposlenom ponudi zaključenje istog u tekstu koji glasi: "Zaposleni, svojim potpisom na ovom Aneksu izjavljuje, pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ukoliko, po bilo kom osnovu raskine ugovor sa ovde označenim poslodavcem, NEĆE zasnovati radni odnos sa firmom koja bi preuzela da obavlja usluge higijene i čišćenja, onih zgrada i objekata, koje zaposleni sada čisti u periodu od dve godine od dana prestanka radnog odnosa. Ukoliko, zaposleni ipak zasnuje radni odnos sa drugom firmom, te nastavi da čisti iste objekte, za novog poslodavca, obavezuje se da isplati ovde označenom poslodavcu iznos od 5.000 EUR u dinarskoj tržišnoj protivvrednosti, na ime naknade štete".

Pitanje: radnika „Dnevnik Holdinga" Novi Sad
Odgovor Službe pravne pomoći:

U vezi sa vašim pismenim obraćanjem od 3. juna 2011.godine o pravu zaposlenih pri isplati minimalne zarade, o njenoj visini, o pravu na isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor, o naknadi po osnovu minulog rada kao i o pravu da se u slučaju isplate minimalne zarade sa zakašnjenjem isplata vrši prema vrednosti koja važi za mesec u kom se i vrši, dostavljamo Vam svoje sledeće, pravno mišljenje,

Da li predsednik sindikata može biti premešten na drugi posao za vreme trajanja mandata? U slučaju da odbije ponudu, da li kod otkaza ugovora o radu treba tražiti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove rada?

Da li se odredbe o zabrani diskriminacije utvrđene Zakonom o radu  mogu smatrati  zlostavljanjem na radu u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu (mobingom)?
Da li se na sudske postupke pokrenute zbog povrede odredaba Zakona o radu mogu retroaktivno primeniti odredbe Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu?
Da li se u slučaju prestanka radnog odnosa zbog penzionisanja direktora pravnog lica, pokrenuti postupci o zabrani diskriminacije obustavljaju i kakva su njegova daljna prava i obaveze prema ovom sudskom postupku?

Da li je neophodno da se prvo u opštem aktu reguliše mogućnost da se kao povreda radne obaveze  reguliše zabrana konkurencije i da se tek nakon toga ponudi zaposlenom  aneks ugovora o radu ?


bottom