top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanja i odgovori

U stalnom radnom odnosu sam na poslovima srednje stručne spreme. U toku rada stekao sam VSS / VII stepen stručne spreme / a kod poslodavca postoje poslovi nepopunjeni sa VII stepenom i mojim zanimanjem. Da li je poslodavac u obavezi da me rasporedi na navedeno radno mesto sa VSS, koje ima predviđeno u sistematizaciji i koja su moja prava u slučaju da to ne učini?

(članovi 268-272 Zakona o radu "Sl.glasnik RS2, br.24/05" i 61/05)
Poslodavac nam nije isplatio naknadu zarade za vreme bolovanja i naknadu troškova zbog dolaska i odlaska sa posla pa smo se obratili Inspekciji rada sa zahtevom da inspektor rada naloži poslodavcu da nam zaradu i naknade isplati. Molimo Vas da nam odgovorite koja su prava i obaveze inspektora rada, šta je sve isti dužan da uradi i koje mere je ovlašćen da preduzme u slučaju vršenja inspekcijskog nadzora?

/ član 123 Zakona o radu „Sl.glasnik RS“ br. 24/2005 i 61/05 i odredbe članova 174- 182 Zakona o izvršenju i obezbeđenju „Sl.glasnik RS br. 31/011 i 99/2011/

Gradski odbor metalaca Novog Sada obratio nam se sa pitanjem da li poslodavac ima pravo da odbije obustavu potraživanja na ime bančinog kredita iako postoji saglasnost zaposlenog, data banci da administrativnu zabranu stavi na njegovu zaradu, te koja su njegova prava u slučaju da poslodavac to odbije da izvrši?

/ član 48. 51. i 52. Statuta Saveza Samostalnih sindikata Srbije, na snazi od 21.05.2009.g., član 20. Statuta Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije na snazi od 10.04.2010.g/

Da li predsedniku sindikalne organizacije danom penzionisanja prestaje članstvo u sindikatu kao i funkcija predsednika u organizaciji u skladu sa Statutom SSS Srbije i pravilima Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije?

/član 364 i 365 Krivičnog zakonika Republike Srbije - Sl-gl.RS br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 111/09/

Da li predsednik sindikalne organizacije čini krivično dela kada neosnovano potroši novac ili se istim posluži, da plati neka svoja lična dugovanja, a koji potiče iz članarine uplaćene od članova sindikata?


bottom