top
Please update your Flash Player to view content.
Pitanje: Na koji način se vrši upis beneficiranog radnog staža u radnu knjižicu, da li je to obaveza koju treba da uradi poslodavac ili Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje?

Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem, naglašavamo da je u našem radnom pravu postupak priznavanja tzv. beneficiranog radnog staža prilično složen, uz postojanje mogućnosti brojnih zloupotreba.

Pravni osnov za njegovo sticanje je u članu 52. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl.glasnik RS“, br.34/2003, 64/2004,84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009,107/2009, 101/2010, i 93/2012. - dalje: Zakon) kojim je predviđeno da se „osiguraniku koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima
i osiguraniku koji radi na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima posle navršenja određenih godina života ne može uspešno obavljati svoju profesionalnu delatnost, staž osiguranja u efektivnom trajanju računa se sa uvećanim trajanjem pod uslovima utvrđenim ovim zakonom“.

Istim Zakonom se članom 55 propisuje da: “radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak i način za njihovo utvrđivanje, kao i stepen uvećanja staža osiguranja utvrđuje ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja na predlog fonda.“

U skladu sa gore navedenim, nadležni ministar je doneo Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, koji je na snazi od 23.06.2004. godine, objavljen u „Sl.glasniku RS“, br.68/2004. i na osnovu istog, utvrđivanje prava zaposlenog na beneficirani staž vrši Komisija Fonda PIO sačinjavanjem zapisnika koji ima snagu javne isprave.

Pored ovog propisa, na snazi je i doneti Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl.glasnik RS“, br.105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011 i 50/2012) kojim su utvrđeni nazivi radnih mesta odnosno poslovi na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje, radna mesta koja se profesionalno mogu obavljati do određenih godina života i drugo.

Inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja poslova može pokrenuti osiguranik, sam Fond PIO po službenoj dužnosti i poslodavac.

Sam postupak upisivanja radnog staža sa uvećanim trajanjem u radnu knjižicu zaposlenog propisan je članom 26. Pravilnika o radnoj knjižici („Sl.glasnik RS“, br.17/97) koji je na snazi od 29.04.1997. godine ( ovaj Pravilnik je ostao na snazi do donošenja novog podzakonskog akta na osnovu važećeg Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005 54/2009 i 32/2013) - člana 277 stav 1 tačka 4.) tako što se trajanje staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju upisuje u rubriku “Podaci o zaposlenju i stažu osiguranja“ na stranama od 6 do 21 tako što se upisuje dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvareni staž osiguranja, a uz te podatke stavlja se napomena „Vidi na stranama 34 do 36„ koja upućuje na poseban upis radnog staža u rubrici „Beleške“.Na tim stranama treba navesti podatke o radnom vremenu i preračunatom dužem radnom vremenu u radni staž, odnosno staž osiguranja.

Podatke upisuje poslodavac kod kojeg je zaposleni radio na radnom mestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Međutim, u našoj pozitivnoj praksi se zauzelo stanovište da unošenje staža osiguranja u radnu knjižicu zaposlenom, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, vrši poslodavac samo za vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu u kalendarskom trajanju, dok podatke o uvećanom stažu osiguranja unosi nadležna filijala Fonda PIO i to na osnovu matične evidencije o plaćenim doprinosima i osnovici na koju je doprinos plaćen (prema podacima iz obrasca M-4).

Ovaj upis vrši se Rešenjem Fonda PIO o priznatom stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem.

bottom