top
Please update your Flash Player to view content.

/članovi 171-174 Zakona o radu Republike Srbije /

Pitanje 1.: U kojim je sve slučajevima poslodavac dužan da zaposlenom ponudi izmenu ugovora o radu?

Pitanje 2.: Da li se možda radi o povredi zakonskih prava zaposlenog u slučaju kad zaposleni više od tri godine obavlja druge poslove u drugoj organizacionoj jedinici, na osnovu usmenog zahteva ,pod svim nepromenjenim ugovorenim uslovima u pogledu stručne spreme, zarade, naknade zarade i elemenata za izračunavanje osnovne zarade i u svemu kao radom na odgovarajućem poslu a nije dobio nikad ponudu poslodavca niti pismeni aneks ugovora o radu?

Odgovor 1.:

Zakon o radu članom 171 stav 1 propisuje pravo poslodavcu da može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada u slučaju ako se radi o:

1.premeštaju na drugi odgovarajući posao,zbog potrebe procesa i organizacije rada;

2.premeštaju u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa članom 173 ovog zakona (da je delatnost takve prirode da se obavlja van sedišta poslodavca i da udaljenost ne prelazi 50 km );

3.upućivanju na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca u skladu s članom 174.ovog zakona ( do 1 godine bez saglasnost zaposlenog kad je zaključen zakup ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji a uz saglasnost i duže od godine dok traju razlozi za njegovo upućivanje);

4.zaposlenom koji je proglašen viškom da bi obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155 stav 1 tačka 5 ovog zakona (premeštaj na druge poslove,rad kod drugog poslodavca,prekvalifikacija, nepuno radno vreme)

5.promeni odredbi člana 33 stav 1 tačka 10,11. i 12. ovog zakona( novčani iznos osnovne zarade, rokovi isplate i pozivanje na kolektivni ugovor odnosno pravilnik koji je na snazi);

6.i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu

Propisano pravo je fakultativno i poslodavac može a i nemora da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada.

U slučaju kad se radi o premeštaju na drugi odgovarajući posao ugovorom o radu članom 33.st.1tač.4 Zakona o radu, utvrđuje se vrsta i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja pa kad u toku rada može da se ukaže potreba da se zaposleni premesti na drugi posao opis posla treba da sadrži sveobuhvatan pregled poslova koje zaposleni obavlja. Nadalje, diskreciono je pravo poslodavca da utvrdi koje su to „potrebe procesa rada i organizacije rada“ nastupile, a to nije i pravo zaposlenog.Jedino je poslodavac dužan da ponudi zaposlenom da radi na poslovima iste vrste i stepena stručne spreme na kojima je radio.

U slučaju kada se zaposlenom menja ugovorena osnovna zarada ili elementi za njeno utvrđivanje ili se menjaju ugovorena druga primanja, poslodavac mora zaposlenom da ponudi izmenu ugovora o radu.

U slučaju izmene opšteg akta i ugovora o radu poslodavac je dužan da se pozove na kolektivni ugovor koji je na snazi, odnosno koji se primenjuje.

U slučaju promene rokova za isplatu zarada iz opšteg akta ili ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom ponudi izmenu rokova utvrđenih ugovorom o radu.

U navedenim slučajevima kad je poslodavac dužan da dostavi ponudu zaposlenom dužan je da zaposlenom ponudi aneks ugovora o radu u kom treba da naznači ( na pr.koji se član ili tačka menja, kao i naziv drugog posla,naziv drugog mesta rada, udaljenost, novčani iznos osnovne zarade i dr.).U obaveštenju poslodavac mora da navede razloge za izmenu, posledice odbijanja i rok izjašnjenja

Odgovor 2.:

U konkretnom slučaju iz pitanja 2 očigledno se radi o situaciji premeštaja na drugi odgovarajući posao u okviru iste vrste i stepena stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu, zbog potreba i organizacije rada, bez izmene ugovorenih elemenata osnovne zarade i ugovorenih naknada zarade, bez promene bilo kojih uslova iz člana 33 stav 1 tač.10,11, i 12 Zakona o radu, pa se u ovom slučaju ne radi o povredi zakona, prevashodno što je zaposleni očigledno „prećutno“ pristao na premeštaj / rad traje više od 3 godine/ pa izostanak konkretne ponude i aneksa ugovora o radu dotičnom zaposlenom ne može predstavljati povredu prava zaposlenog.

11. april 2012.g. Služba pravne pomoći

 


bottom