top
Please update your Flash Player to view content.

/članovi 38,39 i 40 Statuta SSS grada Novog Sada i opština usvojen 9.decembra 2010.godine – preč.tekst, na snazi od 17.decembra 2010./
Ako u toku vršenja funkcije u organu sindikata, sindikalni funkcioner bude imenovan na obavljanje funkcije u državnom organu Vlade AP Vojvodine, da li u tom slučaju on treba da podnese ostavku zbog prestanka rada u organu sindikata ili mu funkcija prestaje imenovanjem, te koje su razlike i posledice u jednom i u drugom slučaju?

Odredbama Statuta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada članom 38 propisano je da nosiocu funkcije u organu SSS grada Novog Sada i opština,funkcija prestaje: prestankom članstva u sindikatu,podnošenjem ostavke, opozivom, istekom mandata organu, odlaskom u penziju, izborom odnosno imenovanjem na poslovodnu finkciju ili funkciju u državnim organima i političkim strankama dok obavljaju funkciju i razrešenjem.

Odredbom člana 39 propisuje se da ostavkanosioca funkcije i članova organa može biti : neopoziva i o njoj se ne raspravlja, samo se konstatuje i ostavka sa obrazloženjem o kojoj se vodi rasprava i donosi odluka.

Odredbom člana 40 propisuje se da se razrešitimože član organa i nosilac funkcije u organima u slučaju: da je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za neko kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sindikatu, kad neopravdano odsustvuje sa sednica organa iz neopravdanih razloga najmanje tri sednice uzastopno ili pet izostanaka sa prekidima u periodu od 1 godine i u slučaju dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti po oceni u svakom konkretnom slučaju.

Na osnovu navedenih odredbi, jasno je napravljena razlika između prestanka funkcije podnošenjem ostavke i kod prestanka funkcije usled imenovanja na funkciju u državnom organu tako da se radi o dva potpuno odvojena razloga a koja imaju za posledicu činjenicu da se kod prestanka funkcije usled imenovanja na rad u državni organ ne podnosi ostavka već se samo organ obaveštava da je funkcioner imenovan i da mu iz tog razloga prestaje funkcija.

U slučaju kad funkcioner podnese ostavku razlikuju se dva slučaja:prvi slučaj kad naglasi da se radi o neopozivoj ostavci i tad se bez rasprave konstatuje prestanak i slučaj kad se ostavka podnosi sa obrazloženjem u kom slučaju se vodi rasprava i donosi odluka.

U ovom slučaju to ne znači da funkcioneru automatski prestaje funkcija iz razloga što organ istu može da oceni neosnovanom i neusvoji je te isti ostaje na funkciji.

U konkretnom slučaju mišljenja smo da je važno naglasiti da kad se donosi odluka o prestanku funkcije zbog imenovanja na državnu funkciju, član sindikata po prestanku vršenja te funkcije u bilo kom vremenu, ima pravo da se vrati na rad u svojstvu zaposlenog, dok u slučaju podnete i usvojene ostavke pravo vraćanja na rad više nema.

 


bottom