top
Please update your Flash Player to view content.

Da li predsednik sindikata može biti premešten na drugi posao za vreme trajanja mandata? U slučaju da odbije ponudu, da li kod otkaza ugovora o radu treba tražiti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove rada?

Postupajući u skladu sa međunarodnim konvencijama o zaštiti prava predstavnika zaposlenih i omogućavanju njihovog autonomnog delovanja kod poslodavca i Zakon o radu ("Sl.glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) je u odeljku pod nazivom "Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu" u članu 188. stav 1. predvideo sledeće:

"Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj predstavnika zaposlenih za vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije, ako predstavnik zaposlenih postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) članu saveta zaposlenih i predstavniku zaposlenih u upravnom i nadzornom odboru poslodavca;

2) predsedniku sindikata kod poslodavca;

3) imenovanom ili izabranom sindikalnom predstavniku."

Shodno navedenoj odredbi i predsedniku sindikata kod poslodavca - ne može biti otkazan ugovor o radu, niti se on može staviti u nepovoljan položaj za vreme obavljanja te svoje funkcije, kao niti godinu dana po njenom prestanku.

Međutim, stavom 2. navedenog člana predviđeno je da: "Ako predstavnik zaposlenih iz stava 1. ovog člana ne postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu". To konkretno znači da zaštita predsednika sindikata kod poslodavca nije apsolutna, već zavisi od njegovog postupanja, odnosno od poštovanja pravila ponašanja predviđenih zakonom, opštim aktom i njegovim ugovorom o radu.

U skladu sa svojim potrebama, poslodavac ima mogućnosti da svakog zaposlenog, pa i predsednika sindikata premesti na druge poslove. Ovakvo njegovo ovlašćenje proizlazi iz odredbi člana 171. Zakona:

"Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):

1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;

2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa članom 173. ovog zakona;

3) radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. ovog zakona;

4) ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

5) iz člana 33. stav 1. tač. 10), 11) i 12) ovog zakona;

6) u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu".

Međutim, za razliku od premeštaja zaposlenih koji ne uživaju zaštitu u smislu člana 188. Zakona, predsednik sindikata kod poslodavca može biti premešten isključivo na one poslove na kojima neće biti stavljen u nepovoljniji položaj od onoga u kom se nalazio pre dostavljanja ponude za zaključivanje izmenjenih uslova rada. Pod nepovoljnijim položajem može se smatrati premeštaj na poslove sa nižim iznosom zarade, lošijim uslovima rada, većom udaljenošću mesta rada, lošije organizovanim prevozom, otežanom mogućnošću bavljenja sindikalnim aktivnostima i slično.

Članom 184. stav 4. Zakona, predviđeno je da:

"Poslodavac može uz saglasnost ministarstva da otkaže ugovor o radu predstavniku zaposlenih iz stava 1. ovog člana, ako odbije ponuđeni posao u smislu člana 171. stav 1. tačka 4) ovog zakona".

Kao što je navedeno, član 171. stav 1. tačka 4. Zakona o radu predviđa da: "Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada ako je zaposlenom koji je višak - obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) ovog zakona".

Članom 154. i članom 155. stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da je: "Poslodavac dužan da, pre donošenja programa, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom kod poslodavca i republičkom organizacijom nadležnom za zapošljavanje, preduzme odgovarajuće mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih, a da takav Program naročito sadrži mere za zapošljavanje: premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, nepuno radno vreme ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere.

To znači da ukoliko poslodavac zaposlenom predsedniku sindikata ponudi zaključivanje aneksa ugovora o radu kojim mu je kao višku zaposlenih obezbedio ostvarivanje prava na premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, nepuno radno vreme ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere, a zaposleni predsednik sindikata odbije njegovo zaključivanje, poslodavac ima mogućnost da mu otkaže ugovor o radu u smislu člana 179. tačka 7) Zakona, uz uslov prethodnog dobijanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove rada.

U ostalim slučajevima odbijanja zaključivanja aneksa ugovora o radu od strane predsednika sindikata (član 171. stav 1. tač. 1) do 3) takva saglasnost nije potrebna. Naravno, poslodavac pri tome mora dobro da vodi računa da predstavnika zaposlenih ne stavi u nepovoljniji položaj od onog u kom se prethodno nalazio.

 


bottom