top
Please update your Flash Player to view content.

Bivši radnik preduzeća „D" obratio nam se sa pitanjem: Da li u slučaju podizanja tužbe zbog neisplaćenih zarada pored poslodavca može tužiti i vlasnika odnosno u konkretnom slučaju Vladu AP Vojvodine, koja je većinski vlasnik njihovog preduzeća i da li može od odgovornih lica tražiti da prekršajno odgovaraju za ne isplatu zarada, naknada i doprinosa?

Odredbom član 5 Zakona o radu, propisano je da se pod pojmom poslodavca podrazumeva svako domaće i strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava. Na osnovu navedenih pojmova proizilazi treći uslov a to je da poslodavac ima zaposlene odnosno da mora postojati uspostavljen odnos između zaposlenog i poslodavca kao lice koje se radno angažuje po osnovu ugovora (nebitno da li je to ugovor o delu, dopunski rad ili ugovor o privremenim poslovima)

Zakon o radu članom 16 propisuje pet osnovnih dužnosti poslodavca koje je dužan da izvrši a to su:

1. da zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu, u skladu s zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu,

2. da zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu,u skladu sa zakonom i drugim propisima,

3. da zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada, organizaciji rada i pravima i obavezama koje proizilaze iz propisa o radu, o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu;

4. da zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu;

5. da zatraži mišljenje sindikata u slučajevima utvrđenim zakonom a tamo gde sindikat nije obrazovan od predstavnika koga odrede zaposleni.

Prema navedenom poslodavac je dužan da zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu a u slučaju ako to ne učini on čini prekršaj po članu 273. tačka 4 Zakona gde se poslodavac sa svojstvom pravnog lica kažnjava novčanom kaznom za prekršaj od 800.000 do 1.000.000 dinara a odgovorno lice u pravnom licu -direktor-od 40.000 do 50.000. dinara. Zakon predviđa i mogućnost izricanja i zaštitne mere zabrane obavljanja delatnosti pod uslovom da je naneta šteta zaposlenom a to je nesporno u slučaju ne isplate zarađenog.

Na osnovu navedenog Vama kao bivšem zaposlenom stoji utvrđeno pravo da se tužbom obratite nadležnom sudu zahtevajući isplatu ne isplaćenih zarada, naknada i doprinosa pri čemu tuženi može biti samo lice koje ima svojstvo poslodavca bez obzira da li je pravno lice ili preduzetnik-fizičko lice.

Kako je Vama poslodavac konkretno „D“ preduzeće sa svojstvom pravnog lica to je isto jedini dužnik za ne isplaćeno, a ni u kom slučaju bilo koji većinski vlasnik ili vlasnik osnovnog kapitala pa to ne može biti ni Vlada AP Vojvodine.

 


bottom