top
Please update your Flash Player to view content.

Da li zaposleni kome su izborom na funkciju u sindikatu mirovala prava i obaveze ima pravo da se po prestanku funkcije vrati na rad kod poslodavca, i da li u slučaju kad je kod istog proglašen stečaj ima pravo na novčanu naknadu kao ostali zaposleni?

Zakon o radu svojim odredbom sadržanoj u članu 79 stav 1 tačka 4. kao osnov za mirovanje prava i obaveza u slučaju odsustva sa rada predviđa pored ostalog i mirovanje u slučaju izbora ili imenovanja na funkciju u sindikatu, političkoj organizaciji ili na drugoj javnoj funkciji i to za sve vreme dok obavlja tu funkciju. Mirovanje radnog odnosa se ne prekida ako zaposleni, po isteku mandata za koji je izabran bude ponovo izabran na istu ili drugu funkciju.

Zaposleni je dužan da se vrati na rad u roku od 15 dana od dana isteka roka za koji mu miruje radni odnos u suprotnom ako se ne vrati na rad u tom roku, prestaje mu radni odnos u skladu sa članom 179.tač.5 Zakona o radu.

U slučaju da se nad pravnim licem pre isteka roka za vraćanje na rad uveo stečaj zaposleni nema pravo zahtevati povratak na rad kod preduzeća u stečaju već isti ima pravo ostvarivati samo redovna prava kod Nacionalne službe za zapošljavanjae, pa i ostvarivanje prava na novčanu naknadu ali samo po osnovu prestanka funkcije izabranog odnosno imenovanog lica, pod uslovom da nije ostvarilo pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa članovima 67 i 68 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti / Sl.glasnik RS. br 36/2009 i 88/2010 /.

Znači, u konkretnom slučaju, zaposleni ne bi u celosti ostvarivao prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao zaposleni koji su se danom otvaranja stečaja nalazili u radnom odnosu kod poslodavca.

 


bottom