top
Please update your Flash Player to view content.

/član 364 i 365 Krivičnog zakonika Republike Srbije - Sl-gl.RS br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 111/09/

Da li predsednik sindikalne organizacije čini krivično dela kada neosnovano potroši novac ili se istim posluži, da plati neka svoja lična dugovanja, a koji potiče iz članarine uplaćene od članova sindikata?

Zakon o radu članom 238 .se utvrđuje da sindikat stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u registar u kom se moraju priložiti odluke o organima sindikalne organizacije i licima ovlašćenim za njihovo predstavljanje kao i obaveznost imenovanja lica sa pravom materijalo finansijskog raspolaganja novčanom i drugom imovinom sindikata.

Članstvo u sindikatu stiče se potpisivanjem pristupnice a u skladu s odredbom člana 207 stav 2. Zakona o radu, poslodavac je dužan da pri isplati zarade obustavi deo na ime sindikalne članarine i isti uplati na račun sindikata čiji je zaposleni član, uz predhodno dostavljenu pismenu izjavu zaposlenog, da prihvata da mu se od zarade obustavlja sindikalna članarina uplatom na račun sindikalne organizacije. Imovina sindikata može poticati i iz drugih zakonski dozvoljenih izvora kao što su pokloni, donacije,legati i dr

Organi i lica ovlašćena za prava raspolaganja imenuju se odlukom sindikata odnosno nadležnog organa u skladu sa odlukama ili statutima svake organizacije odnosno sindikata.

Krivičnim zakonikom RS / Sl.glasnik broj. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 111/09 / članom 364 propisano je krivično delo pronevere koje glasi: (1) „Svako ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću,ustanovi ili drugom subjektuili radnji, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.“, dok je članom 365 propisano krivično delo posluge koje glasi. “Ko se neovlašćeno posluži novcem, hartijom od vrednosti ili drugim stvarima koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji ili ove stvari drugom ne ovlašćeno da na poslugu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.“

Sindikat ili sindikalna organizacija / zavisno od oblika statutarnog delovanja i unutrašnje organizacije / u smislu odredbi krivičnog zakonika, predstavlja pravno lice koje je subjekt isto kao svaki navedeni državni organ, preduzeće, ustanova, radnja, udruženje (lovačko društvo, humanitarno društvo ili organizacija, pčelarsko društvo, sportsko društvo, skupština stanara stambene zgrade ili bilo koja od NVO, humanitarnih udruženja ili organizacija i sl.) pa ako se od bilo kog lica protivpravno prisvoji njegov novac, hartije ili druge pokretne stvari ili ako se bilo ko navedenim novcem i stvarima sindikata neovlašćeno posluži, čini krivična dela pronevere odnosno posluge iz postojećeg Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Pravni osnov leži u odredbi pojma „ili drugom subjektu“ navedenih u članovima 364 i 365 KZ, kojim se uspostavlja neposredno-pravna veza i stvljaju u isti položaj svi napred navedeni drugi subjekti pored izričito navedenih subjekata o (državnih organa, preduzeća,ustanova i radnji.)

Na osnovu navedenog, pod pojmom “drugi subjekt“ ima se smatrati bili koji oblik organizovanja a ne tačno navedena organizacija koja je definisana nekim pojedinačnim zakonom.

U konkretnom slučaju, svako lice kojem su u sindikatu odnosno sindikalnoj organizaciji poverene pokretne stvari, novac (bez obzira da li potiče od članarine ili iz drugog zakonski dozvoljenog pribavljenog načina) ili hartije od vrednosti da sa njima raspolaže pa ako ih protivpravno prisvoji ili se neovlašćeno sa njima posluži čini krivična dela pronevere i posluge iz Krivičnog zakonika Republike Srbije i može biti procesuiran.


bottom