top
Please update your Flash Player to view content.

/ član 48. 51. i 52. Statuta Saveza Samostalnih sindikata Srbije, na snazi od 21.05.2009.g., član 20. Statuta Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije na snazi od 10.04.2010.g/

Da li predsedniku sindikalne organizacije danom penzionisanja prestaje članstvo u sindikatu kao i funkcija predsednika u organizaciji u skladu sa Statutom SSS Srbije i pravilima Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije?

Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije, na snazi od 21.05.2009.g. odredbom člana 48 stav 4. propisuje da "član samostalnog sindikata koji je penzionisan zadržava pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava po osnovu rada i ne može biti predlagan i biran za člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije".

Član 51. propisuje da: “svojstvo člana organa Saveza samostalnih sindikata Srbije prestaje zbog: 1. prestanka članstva u sindikatu, 2. odlaska u penziju, 3. davanja ostavke, 4. razloga iz člana 48a (imenovan ili izabran na funkciju u državnom organu i političkim strankama ili na poslovodnu funkciju), 5. razrešenja, 6. opoziva i 7. isteka mandata organa

Član 52. propisuje da "nosiocima funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata funkcija prestaje zbog: 1. davanja ostavke, 2. odlaska u penziju, 3. razloga iz člana 48a 4. razrešenja, 5. opoziva i 6. isteka mandata organa

član 66 propisuje da: Samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim statutom u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu“

Statut Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije, na snazi od 10.04.2010.g., članom 20. propisuje da "Radnik koji je otišao u penziju može da ostvaruje prava i dužnosti člana u sindikalnoj organizaciji u kojoj je bio član do odlaska u penziju, a na osnovu pisane izjave i plaćanja članarine u visini utvrđenoj ovim statutom."

članom 81. da: svojstvo člana organa Samostalnog sindikata energetike i petrohemije, prestaje zbog :prestanka članstva u sindikatu, davanja ostavke, opoziva, neopravdanog odsustva sa sednice, izbora na poslovnu, državnu ili stranačku funkciju i istekom mandata"

član 82 propisuje da funkcija prestaje: "1. davanjem ostavke 2. opozivom 3. odlaskom u penziju 4. neopravdanim odsustvom sa sednice i 5. izborom na poslovodnu funkciju"

član 93. propisuje da: "Tumačenje Statuta sindikata energetike i petrohemije daje Statutarni odbor."

član 94. propisuje se da se u roku od 60 dana imaju uskladiti akta u okviru ovog sindikata.

član 95 da se: "za pitanja koja nisu regulisana ovim statutom primenjuju se Statut Srbije."

Na osnovu navedenog rok za usklađivanje statuta grana i teritorija sa Statutom SSSS je bio 21.08.2009. godine

Rok za usklađivanje pravila i odluka osnovnih organizacija u okviru Samostalnog sindikata energetike i petrohemije je bio 10.06.2010. godine.

Iz navedenih odredbi kao i celokupnih odredbi Statuta sindikata, samo članstvo u sindikatu je dobrovoljno i ne prestaje prestankom radnog odnosa zaposlenog po bilo kom osnovu, bilo otkazom od strane ili poslodavca ili zaposlenog, prestankom postojanja poslodavca odnosno pravnog lica usled stečaja.

Sindikat kao dobrovoljna organizacije (za razliku od ostalih udruženja na koja se primenjuju samo odredbe Zakona o udruženjima ("Sl.glasnik RS", br.51/2009 i 99/2011. na sindikat se primenjuju isključivo odredbe Zakona o radu i odredbe Zakona o udruženjima samo u pitanjima koja nisu uređena Zakonom o radu) svoje svojstvo pravnog lica i svoje osnivanje zasniva na odredbama Zakonu o radu, a svoju unutrašnju organizaciju, prijem u članstvo, prestanka u članstvu, prava člana i dužnosti člana, utvrđuje autonomno svojim opštim aktom, koji se najčešće donosi u formi statuta ali to može biti i u formi nekog drugog opšteg akta.

Sve ono što je regulisano aktima sindikata jedino je izvor prava .

U konkretnom slučaju, zaposlenom koji je član sindikalne organizacije energetike i petrohemije u okviru Saveza SS Srbije, prava i obaveze kao članu reguliše statut Sindikata energetike i petrohemije Srbije na osnovu koga prava i obaveze članu u osnovnoj organizaciji ne prestaju penzionisanjem.

Nadalje, izričitom odredbom iz člana 51. stav 1 tačka 2 Statuta SSSS propisuje se da svojstvo člana organa prestaje zbog odlaska u penziju a članom 52 stav 1 tačka 2 propisan je i prestanak funkcije zbog odlaska u penziju.

Ove odredbe se odnose na organe SSS Srbije i za njih su izvor prava.

Statutom sindikata energetike i petrohemije Srbije, ova pitanja nisu na istovetan način regulisana u skladu sa Statutom SSS Srbije iz razloga što po članu 81 Statuta energetike i petrohemije Srbije svojstvo člana organa u sindikatu ne prestaje penzionisanjem dok se članom 82 izričito navodi da vršenje funkcija prestaje odlaskom u penziju.

Ove odredbe se odnose na članove organa sindikata energetike i petrohemije Srbije i za njih su izvor prava.

Konkretno u Vašem sindikatu energetike i petrohemije zaposleni penzionisanjem nastavlja članstvo u sindikatu i nastavlja vršenje svih uspostavljenih i preuzetih dužnosti pored prava koja je član dobio, preuzeo i obavlja ih po zadnjem izboru za člana u organa osim ograničenja koja su u skladu sa članom 82 Statuta Samostalnog sindikata energetike i petrohemije srbije.

Članom 93 Statuta sindikata energetike i petrohemije Srbije propisuje se da je za tumačenje usaglašenosti pojedinih odredbi nadležan Statutarni odbor sindikata energetike i petrohemije Srbije pa odluku kojom predsednika sindikalne organizacije i nakon penzionisanja zadražavate na istoj funkciji do dana predaje završnog računa / 1.marta 2013.g/jedino pred Vašim Statutarnim odborom možete i ocenjivati.

Ovde nema mesta primeni člana 95. Statuta Sindikata energetike i petrohemije Srbije jer je pitanje regulisano navedenim statutom Sindikata energetike i petrohemije Srbije.

Statut Saveza nije viši obavezujući akt za samostalni sindikat delatnosti (grane)a primena normi Statuta Saveza predviđena je samo za slučaj da neko pitanje nije uopšte regulisano Statutom Samostalnog sindikata delatnosti (grane)

Odredbe Statuta SSSS se odnose samo na njegove organe .Ovo jasno proizilazi iz odredbi da postoje organi u sindikatima delatnosti koji nisu predviđeni statutom SSSS .

U konkretnom slučaju ovde se primenjuju odredbe Statuta sindikata energetike i petrohemije Srbije, koji daje pravo članu da ostane u članstvu i da može obavljati sve dužnosti koje je obavljao do odlaska u penziju, do isteka mandata organa čiji je član, pod uslovom da da pismenu izjavu o svojoj saglasnosti. U skladu sa odredbama statuta, vršenje funkcije uvek može prestati iz razloga kao što su: davanje ostavke, razrešenje, smrt člana i u svim drugim predviđenim slučajevima.


bottom