top
Please update your Flash Player to view content.

/ član 123 Zakona o radu „Sl.glasnik RS“ br. 24/2005 i 61/05 i odredbe članova 174- 182 Zakona o izvršenju i obezbeđenju „Sl.glasnik RS br. 31/011 i 99/2011/

Gradski odbor metalaca Novog Sada obratio nam se sa pitanjem da li poslodavac ima pravo da odbije obustavu potraživanja na ime bančinog kredita iako postoji saglasnost zaposlenog, data banci da administrativnu zabranu stavi na njegovu zaradu, te koja su njegova prava u slučaju da poslodavac to odbije da izvrši?

Zakon o radu / „Sl.glasnik RS“br. 24/2005 i 61/2005/ članom 123 propisuje zaštitu zarade i naknade zarade kao jedno od osnovnih prava iz rada izričito propisujući da poslodavac ne može zaposlenom obustaviti određeni iznos iz zarade, bez obzira koji je osnov za obustavu, bez saglasnosti zaposlenog osim ako se radi :

O obustavi na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude na osnovu koje sud donosi rešenje odnosno zaključak o plenidbi zarade i naloga pravnom licu ili drugom poslodavcu (preduzetniku) koji izvršnom dužniku isplaćuje zaradu da novčani iznos isplati odnosno da isplaćuje izvršnom poveriocu.

Navedenom odredbom člana 123 stav 1 Zakona o radu, propisana su samo dva slučaja kada se obustava novčanog potraživanja prema zaposlenom može izvršiti i to: kada postoji pravosnažna odluka suda, rešenje ili zaključak izvršioca, odnosno odluka doneta neposrednom primenom zakona i u drugim slučajevima kad je zaposleni to zahtevao ili kad je dao pristanak na traženu obustavu drugih pravnih ili fizičkih lica. (administrativnom zabranom, nalogom ili nekim drugim pravnim pismenim oblikom).

Zarada (u smislu odredbi Zakona o izvršenju koji se u ovom slučaju ima primeniti) uključuje sva primanja zaposlenog po osnovu rada,bez poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Ova plenidba ima se odnositi i na povećanje zarade koje nastane posle dostavljanja rešenja.

U slučaju da zaposlenom prestane radni odnos, poslodavac kod koga izvršni dužnik nije više u radnom odnosu dužan je da bez odlaganja obavesti sud, odnosno izvršitelja o prestanku radnog odnosa.

Poslodavac osim ove obaveze i obaveze da vrši obustavu prema rešenju suda dok se zaposleni nalazi u radnom odnosu kod njega, nikakvih drugih obaveza prema zaposlenom, njegovom poveriocu ili sudu, više nema. Ali u slučaju, da navedeno ne izvrši, propusti da obustavi ili uplati ili ne obavesti sud da zaposleni više ne radi kod njega, odgovora za propuštene radnje u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona.

Poslodavac (državni organ, pravno lice ili preduzetnik) ima zakonsku obavezu da vrši obustave i po odlukama donetim na osnovu zakona (slučajevi obaveznosti uplate samodoprinosa, alimenatacije i sl.)

U slučaju da je zaposleni svojom saglasnošću, kao vid naplate potraživanja za lično podignuti kredit (kod bilo koje banke ili nekog drugog pravnog ili fizičkog lica), za ostvaren zajam, za obavezu uplate članarine itd., dao svoju pismenu saglasnost iz koje se jasno vidi osnov i visina umanjenja mesečnih zarada, dužina trajanja odnosno rokovi isplate, bilo njegovom ličnom ispravom - pismenom, ili u obliku administrativne zabrane na kojoj jasno stoji saglasnost zaposlenog da je saglasan da mu se tom zabranom od strane poslodavca može automatski vršiti umanjenje zarade u navedenoj visini sa navedenim rokom vraćanja, poslodavac je istu dužan izvršavati.

U skladu sa odredbama član 122 Zakona o radu, poslodavac je dužan da vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade koja mora da sadrži podatke i o zaradi, i o odbitku poreza i doprinosa i o odbicima od zarade za svakog zaposlenog poimenično. Tu evidenciju overava direktor, odnosno preduzetnik ili zaposleni koga oni ovlaste (šefovi ili direktori računovodstva, finansijskih službi, sektora i tsl.) Evidencija pored imena i prezimena svakog zaposlenog, poslova koje obavlja, ukupnog iznosa zarade koju je zaposleni ostvario po svim osnovama u bruto iznosu sa porezima i doprinosima i neto iznosu, obavezno sadrži i odbitke koje zaposleni ima prema: kreditima, zajmovima, članarinama i dr. Evidencija obavezno sadrži i mesto za potpis zaposlenog, istu overava direktor ili neko od ovlašćenih lica.

Na svaku mesečnu i godišnju evidenciju zarade u pogledu rokova čuvanja iste shodno se primenjuju odredbe zakona o arhivskoj građi.

Na osnovu svega navedenog u konkretnom slučaju, smatramo da se radi o kreditu podignutom kod pravnog lica (banke) uz izričitu saglasnost zaposlenog a na osnovu dostavljene administrativne zabrane na kojoj se nalazi izjava o saglasnosti zaposlenog da joj se od strane poslodavca može automatski na mesečnoj zaradi u tačno navedenom iznosu u datim rokovima trajanja a u skladu sa navedenim pravnim poslom - Ugovorom o kreditu, zajmu i sl. može vršiti obustava u korist navedenog lica (banke) - smatramo je poslodavac istu dužan izvršavati u potpunosti. U slučaju da poslodavac odbija da vrši obustave po kreditima zaposlenih, isti se mogu obratiti inspekciji rada i zatražiti da ista izvrši nadzor izlaskom na lice mesta u prostorije poslodavaca, konstatuje činjenično stanje te naloži sprovođenje zakonske obaveze obustave na zaradi zaposlenog uz podnošenje prekršajne prijave u slučaju daljnjeg neizvršavanja naloženog i to istovremeno prema pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu.


bottom