top
Please update your Flash Player to view content.

(članovi 268-272 Zakona o radu "Sl.glasnik RS2, br.24/05" i 61/05)
Poslodavac nam nije isplatio naknadu zarade za vreme bolovanja i naknadu troškova zbog dolaska i odlaska sa posla pa smo se obratili Inspekciji rada sa zahtevom da inspektor rada naloži poslodavcu da nam zaradu i naknade isplati. Molimo Vas da nam odgovorite koja su prava i obaveze inspektora rada, šta je sve isti dužan da uradi i koje mere je ovlašćen da preduzme u slučaju vršenja inspekcijskog nadzora?

Odredbom člana 269. stav. 1 Zakona o radu / "Sl.Glasnik RS", br.24/05 i 61/05/ propisano je pravo vršenja inspekcijskog nadzora od strane inspektora rada i ovlašćenje donošenja rešenja kojim može naložiti poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta ili ugovora o radu.

Inspekcijskim nadzorom nnspektor rada ima pravo da utvrđuje da li je poslodavac zaposlenima kojima isplaćuje naknadu zarade, obračunao i isplatio zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana iznos zarade u najmanjoj visini od 65% prosečne zarade u predhodna tri meseca a za vreme prekida rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog u najmanjoj visini od 60% prosečne zarade u predhodna tri meseca, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini te da li je obračunao i isplatio naknadu najmanje u visini minimalne zarade kao i da li je poslodavac obračunao i dali isplaćuje naknade zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u isto vreme kad isplaćuje i zarade ostalim zaposlenima (član 10-13. Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom "Sl.glasnik RS", br.16/02 i 115/05/ .)

U ovim slučajevima izvršenog inspekcijskog nadzora, ovlašćeni inspektor rada ima pravo da preduzme sledeće mere i to.

1. Ako poslodavac isplati naknadu zarade u manjem iznosu od minimalne zarade da protiv njega podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

2. Ako poslodavac ne isplati naknadu zarade po osnovu trudničkog bolovanja tad rešenjem nalaže isplatu iste (na osnovu predhodnog overenog obračuna naknade od strane odgovornog lica) kao i pravo da protiv poslodavca podnese prekršajnu prijavu zbog neobezbeđivanja prava na naknadu zarade zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

O izvršenju rešenja, poslodavac je dužan da obavesti inspekciju u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U slučaju neizvršenja rešenja, poslodavac odgovara prekršajno - novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara sa svojstvom pravnog lica i novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice. Za isti prekršaj, novčana kazna za preduzetnika je od 400.000 do 500.000 dinara

U prekršajnom postupku za ove prekršaje poslodavcu može da se izrekne i zaštitna mera - zabrane obavljanja delatnosti a uslov je da je zaposlenom ili drugom fizičkom licu naneta materijalna šteta.

U svim drugim slučajevima zaposleni ostvaruje svoja prava kod nadležnog suda.

Ako se u postupku izvršenog inspekcijskog nadzora utvrdi da je poslodavac zaposlenima koji imaju pravo na naknadu troškova zbog dolaska i odlaska sa rada ( u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu (kako u pogledu visine tako i u pogledu načina obračuna i isplate) nije isplatio te troškove, nije isplatio otpremninu pri odlasku u penziju /starosnu, invalidsku, porodičnu/ najmanje u visini tri prosečne zarade i najkasnije 30 dana po prestanku radnog odnosa, tada inspektor rada može da preduzme sledeće mere.

1. Ako poslodavac zaposlenom ne isplaćuje troškove za dolazak i odlazak sa rada i otpremninu pri odlasku u penziju protiv poslodavca podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka sa mogućnosti izricanja gore navedenih iznosa novčanih kazni .

U svim ostalim novčanim potraživanjima, inspektor rada zaposlenog upućuje da sva ova novčana potraživanja ostvari na sudu.

Međutim u praksi inspekcije rada, odnosno inspektori rada su donosili rešenja i nalagali poslodavcima isplatu zarada, naknada zarada i drugih primanja, bez obzira da li je račun poslodavca u momentu nastanka obaveze za isplatom zarade bio u blokadi ili ne.

Sva ova rešenja su imala svojstva izvršne isprave u smislu Zakona o izvršenju i obezbeđenju /"Sl.glasnik RS" br.99/11 od 4.01.2012 / i čl 261. Zakona o opštem upravnom postupku ( "Sl.list SRJ" br.33/97 i 31/2001/ i "Sl.glasnik RS", br. 30/2010/ Sudsko izvršenje ovih rešenja imali su pravo da zahtevaju zaposleni u postupku sudskog izvršenja shodno pravilima izvršnog postupka.

U navedenim slučajevima ima jedan izuzetak kada se ne mogu podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka a shodno presudi Vrhovnog suda Srbije posl. broj. Uzz. 30/05 od 28.12.2005. gde je je zauzet stav - da u slučaju ako je račun pravnog lica bio u blokadi u vremenu kada je trebao da izvrši isplatu zarade, tada to isključuje njegovu prekršajnu odgovornost.


bottom