top
Please update your Flash Player to view content.

U stalnom radnom odnosu sam na poslovima srednje stručne spreme. U toku rada stekao sam VSS / VII stepen stručne spreme / a kod poslodavca postoje poslovi nepopunjeni sa VII stepenom i mojim zanimanjem. Da li je poslodavac u obavezi da me rasporedi na navedeno radno mesto sa VSS, koje ima predviđeno u sistematizaciji i koja su moja prava u slučaju da to ne učini?

Zakonom o radu / "Sl.glasnik RS", br.24/05-sa novelama/ izričito je dato ovlašćenje direktoru, odnosno preduzetniku da donese Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji - u daljem tekstu: pravilnik (član 24. stav 3). Izuzetak su poslodavci koji imaju pet i manje zaposlenih i oni ovaj pravilnik nisu obavezni da donose. (stav 4 člana 24.)

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuju se uslovi za zasnivanje radnog odnosa mimo uslova koji se propisuju zakonom i koji predstavljaju opšte ili posebne uslove (potrebno najmanje 15 godina života ili posebni uslovi za invalidna lica, maloletna lica i za rad sa posebnim uslovima rada - rad pod zemljom, vodom, na visini i dr.) kao i posebne uslove koje propisuje akt poslodavca a odnosi se na stručnu spremu, radno iskustvo, posedovanje posebnog znanja i dr.

Zakon u stavu 1 člana 24 propisuje da se radni odnos može zasnovati samo sa licem koje ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa što znači kako opštih tako i svih posebnih uslova zajedno sa posebnim uslovima što ih je sam poslodavac predvideo svojim Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji kao što je gore navedeno. Predmet navedenog pravilnika su utvrđivnje organizacionih delova (ako ih ima- sektori, odeljenja i dr.), vrsta poslova, vrste i stepen stručne spreme kao i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima. (stav 2 člana 24) Pod stručnom spremom podrazumeva se školska sprema stečena i priznata po propisima o obrazovanju (visoka, viša, srednja i dr.) i kod utvrđivanja stručne spreme kao uslova za rad polazi se od vrste i složenosti posla koji se obavlja a što proizilazi iz opisa određenog posla. Znači, poslodavac ne može za obavljanje određenih poslova da proizvoljno odredi vrstu i stepen stručne spreme. Pod vrstom posla pravilnikom se generalno vrši utvrđenje i navode se poslovi na primer: marketinga, razvoja, računovodstveno-knjigovodstveni, zastupanja i dr. Pod posebnim uslovima u pravilniku mogu biti navedeni kao potrebni uslovi: - znanje stranog jezika, rad na kompjuteru, radno iskustvo i dr.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji ne utvrđuje se broj zaposlenih potrebnih za rad na određenom poslu. Zakon daje pravo poslodavcu da subjektivno u svakom konkretnom slučaju kada oceni da je nastupila potreba za obavljanjem određenih poslova o ovom odluči.

Zakon o radu članom 49. obavezuje poslodavca da zaposlenom omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenje novog načina i organizacije rada a zaposleni je dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad dok troškove ovog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbeđuje poslodavac. Znači poslodavac je dužan da snosi troškove samo ako se zaposleni stručno osposobljava i obrazuje za potrebe poslodavca a ako se isti stručno usavrši i obrazuje a to nije potreba poslodavca-poslodavac nije dužan da snosi troškove niti da mu obezbedi posao koji odgovara vrsti i stepenu stručne spreme koju je zaposleni samostalno stekao.

U konkretnom slučaju mišljenja smo da nikakva prava prema poslodavcu nemožete isticati niti je isti u obavezi da Vas rasporedi na poslove / VII stepena stručne spreme/ koje ste u međuvremenu stekli.


bottom