top
Please update your Flash Player to view content.

Da li se radi o krivičnom delu poslodavca, kad isti poziva predstavnike zaposlenih odnosno članove izvršnog odbora registrovanog sindikata i traži od njih da se iščlane iz postojećeg sindikata i osnuju nov sindikat /kompanije/?
Da li imamo pravo da protiv njega podnesemo krivičnu prijavu zbog navedenog a posebno što je „članu Odbora SO i predsedniku SO nudio radna mesta po izboru ukoliko istupe iz sindikata“ a kao dokaz da priložimo internu belešku u kojoj smo naveli sadržaj i razgovor sa poslodavcem?

Ustav Republike Srbije odredbom člana 55. jemči slobodu političkog,sindikalnog i svakog drugog udruživanja kao i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.
Zakon o radu Republike Srbije, članom 6. propisuje da se: "Sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa."

Član 1. Zakona o radu propisuje da se: "Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama".
Obaveza je svake zemlje da konvencije koje je ratifikovala i primenjuje. Konvencijom broj 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore Republika Srbija je ratifikovala i navedeni Zakon o radu sadrži sve standarde i norme iz ove i drugih konvencija u sebi.

Član 2 Konvencije broj 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore /Republika Srbija je ratifikovala na dan 24.11.2000.godine/ u celosti glasi:

1. Organizacije radnika i poslodavaca treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela uplitanja jednih na račun drugih, bilo direktno, bilo preko svojih agenata ili agenata ili članova, u njihovo formiranje, funkcionisanje i administraciju.

2.U smislu ovog člana u delu mešanja spadaju mere koje idu za tim da izazovu stvaranje organizacije radnika kojima gospodare poslodavac ili organizacije poslodavaca ili izdržavanje organizacije radnika finansijskim ili drugim sredstvima, sa namerom, da se ove organizacije stave pod kontrolu poslodavca ili organizacije poslodavaca.“

Krivičnim zakonikom Republike Srbije / „Sl.glasnik RS“br.85/2005,88/2005-ispr,107/2005-ispr,72/2009,111/2009 i 121/2012 /u Glavi XIX članom 152 propisano je krivično delo „SPREČAVANJA POLITIČKOG,SINDIKALNOG I DRUGOG UDRUŽIVANJA I DELOVANJA“ koje glasi:
Član 152

  1. Ko svesnim kršenjem zakona ili na drugi protivpravan način spreči ili ometa političko,sindikalno ili drugo udruživanje ili delovanje građana ili delovanje njihovih političkih,sindikalnih ili drugih udruženja,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

  2. Ako delo iz stava 1.ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. 

Istim Krivičnim zakonikom članom 153 stav 2. propisuje se da se gonjenje za krivično delo Sprečavanja političkog,sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja iz člana 152 stav 1.ovog zakonika preduzima po predlogu .

Zakonik o krivičnom postupku /“Sl.glasnik RS“ ,br.72/2011,101/2011 i 121/2012/ članom 280. nalaže svim državnim i drugim organima,svim pravnim licima i svakom fizičkom licu, prijavljivanje krivičnih dela ( kako o onima koja se gone po službenoj dužnosti tako i o svim drugim o kojima su obavešteni ili za njih saznaju na neki drugi način. Istim članom 280 stavom 2. propisuje se obaveza za podnosioca krivične prijave da :“ navede sve dokaze koji su mu poznati i ….......“.

Na osnovu sveg gore navedenog, u konkretnom slučaju da li postoje elementi postojanja ili ne postojanja krivičnog dela sprečavanja sindikalnog udruživanja i delovanja u navedenim radnjama Vašeg poslodavca, izvršenim na javnom sastanku zaposlenih i menadžmenta Vaše kompanije sa predočenim dokazima koje navodite ,kao predstavnici zaposlenih, mišljenja smo da imate obavezu da kao sindikalna organizacija i kao pojedinac zatražite zaštitu kod naležnih državnih organa ukoliko smatrate da su radnje poslodavca dovele do povrede sindikalnog delovanja .

Krivična prijava sa Vašim dokazima podneta javnom tužiocu jedino je mesto odnosno jedini organ koji je ovlašćen da ceni da li su verovatni navodi prijave ili ne, odnosno da ceni da li su podatci dovoljno osnovani da se na osnovu njih može sprovesti istraga kako bi se saznalo da li je izvršeno krivično delo ili ne.


bottom