top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanje: radnika „Dnevnik Holdinga" Novi Sad
Odgovor Službe pravne pomoći:

U vezi sa vašim pismenim obraćanjem od 3. juna 2011.godine o pravu zaposlenih pri isplati minimalne zarade, o njenoj visini, o pravu na isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor, o naknadi po osnovu minulog rada kao i o pravu da se u slučaju isplate minimalne zarade sa zakašnjenjem isplata vrši prema vrednosti koja važi za mesec u kom se i vrši, dostavljamo Vam svoje sledeće, pravno mišljenje,

 MIŠLJENJE

Na osnovu člana 112. Zakona o radu, minimalnu zaradu utvrđuje Socijalno-ekonomski savet za teritoriju Republike Srbije.
U skladu sa navedenim Odlukama o visini minimalne zarade za 2011.g. za period januar –maj iznosi 95,00 dinara po radnom času neto a za period jun- decembar iznosi 102,00 dinara po radnom času neto.
Prema članu 111 stav 2 zakona, poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini utvrđenoj za mesec u kojem se vrši isplata.
Međutim, mišljenja smo da ako poslodavac vrši isplatu minimalne zarade sa zakašnjenjem a došlo je do promene vrednosti radnog časa, obračun i isplata vrši se prema vrednosti radnog časa koji važi za mesec u kome se vrši isplata.
Na primer: poslodavac vrši isplatu minimalne zarade za decembar 2010.g. u junu 2011. godine a za decembar vrednost radnog časa je iznosila, recimo, 88,00 dinara a danas u junu 2011.g. vrednost radnog časa je 102,00 dinara. Zaposlenom se u ovakvom slučaju isplaćuje minimalna zarada za decembar 2010. koja je utvrđena za jun 2011.g. tj. u visini od 102,00 dinara.
Poslodavac ima zakonsku obavezu da, pored minimalne zarade, zaposlenom obračuna i isplati i topli obrok i regres za godišnji odmor u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu kao i „minuli rad“ u visini od 0,4% za svaku godinu rada provedenog u radnom odnosu. Minimalna zarada se uvećava mesečno za iznos regresa samo ako je poslodavac opštim aktom utvrdio da se regres isplaćuje u mesečnom iznosu po jedna dvanestina od ukupnog iznosa.
Zaposlenom kome se isplaćuje zarada u visini minimalne zarade u slučaju kada radi prekovremeno, na dan praznika koji je neradni dan, noću ili u smenama, ima pravo u skladu sa članom 108 Zakona,na uvećanu (minimalnu) zaradu, u visini utvrđenoj zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.
Nadalje,zakonom nije utvrđena obaveza isplate razlike između zarade koja zaposlenom pripada  prema opštem aktu i minimalne zarade ukoliko to nije utvrđeno opštim aktom.
Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u zavisnosti od ostvarenog učinka i vremena provedenog na radu. Ako zaposleni u određenom mesecu nije ostvario pun fond časova rada,  ima pravo na minimalnu zaradu samo za ostvarene časove rada. Ako je zaposleni ceo mesec proveo na radu a nije ostvario standardni učinak minimalna zarada može da se utvrdi i isplati u nižem iznosu od iznosa koji je utvrđen u skladu sa Zakonom za taj mesec./ min.zarada se utvrđuje prema ostvarenom radnom učinku u odnosu na predviđeni standardni učinak.)


bottom