top
Please update your Flash Player to view content.

Da li je zakonita ponuda izmene Ugovora o radu kada Poslodavac zaposlenom ponudi zaključenje istog u tekstu koji glasi: "Zaposleni, svojim potpisom na ovom Aneksu izjavljuje, pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ukoliko, po bilo kom osnovu raskine ugovor sa ovde označenim poslodavcem, NEĆE zasnovati radni odnos sa firmom koja bi preuzela da obavlja usluge higijene i čišćenja, onih zgrada i objekata, koje zaposleni sada čisti u periodu od dve godine od dana prestanka radnog odnosa. Ukoliko, zaposleni ipak zasnuje radni odnos sa drugom firmom, te nastavi da čisti iste objekte, za novog poslodavca, obavezuje se da isplati ovde označenom poslodavcu iznos od 5.000 EUR u dinarskoj tržišnoj protivvrednosti, na ime naknade štete".

Odgovor: Zakonom o radu (čl. 171-174)predviđena je mogućnost da u toku rada poslodavac može zaposlenom da ponudi da se izmene pojedini ugovoreni uslovi rada uz uslov da je:

- došlo do izmene uslova utvrđenih ugovorom o radu
- da je to utvrđeno članom 171 st,1 tač.1 do 5 Zakona o radu ili u opštem aktu ili ugovorom o radu (član 171 st.1 tač.6 Zakona o radu)

Slučajevi utvrđeni zakonom su:

1.premeštaj na drugi odgovarajući posao
2.premeštaj u drugo mesto rada
3.radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca
4.u slučaju kad je zaposlenom kao višku obezbeđen rad premeštajem na druge poslove, rad kod drugog poslodavca,prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere ( član 155 st 1 tač.5 Zakona o radu)
5.kod promene novčanog iznosa osnovne zarade i elemenata za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade,uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog
6.kod promene rokova za isplatu zarade i naknada
7.kod pozivanja na kolektivni ugovor odnosno pravilnik o radu u slučaju kad je poslodavac dužan da se pozove na ove akte.

U skladu sa čl.172 Zakona o radu pored aneksa ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu. Ovo mora biti u pisanoj formi i razlozi moraju biti bliže obrazloženi.
Nadalje, Zakon radu čl.161 ustanovljuje tzv klauzulu zabrane konkurencije koja se može utvrditi samo u slučajevima kad bi zaposleni radom kod poslodavca:

1.stekao nova, posebno važna tehnološka znanja,
2.stekao  širok krug poslovnih partnera ili
3.došao do važnih poslovnih tajni i poslovnih informacija.
Zaposleni i poslodavac mogu u ovim slučajevima da ugovore da se zabrana primenjuje i po prestanku radnog odnosa najduže do dve godine uz ugovaranje naknade štete koju zaposlenom isplaćuje poslodavac zbog njegove ugovorene „dvogodišnje neaktivnosti“.

U KONKRETNOM SLUČAJU iz priloženog teksta mišljenja smo da se ovde ne može govoriti o  ispunjenosti uslova koji su utvrđeni Zakonom da bi se mogli izmeniti ugovoreni uslovi rada  iz člana 171 – 174 Zakona o radu a mišljenja smo da se ovde ne može uopšte govoriti ni o postojanju ispunjenosti uslova za ugovaranje klauzule konkurencije u smislu člana 161 i 162 Zakona o radu. Na osnovu navedenog smatramo da je izmenom aneksa ugovora o radu, u konkretnom slučaju, došlo do povrede zakona i osnovnog Vašeg ugovora o radu te Vam predlažemo da pred nadležnim sudom osporavate zakonitost tih izmena.

bottom