top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu je predvideo da se ne radi na državne praznike. Ko je nadležan za kontrolu? Koje su sankcije za nepoštovanje? Kakva je zaštita prava radnika za rad na državne praznike u državnim, a kakva u privatnim firmama? Koliki je dodatak za rad na državni praznik?

Odgovor:

"Članom 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 110% od osnovice.Shodno članu 114. Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradan dan. Za odsustvovanje sa rada u dane praznika zaposleni ima pravo na naknadu zarade samo ako praznik padne u dane koji su prema rasporedu radnog vremena njegovi radni dani.
Ukoliko se zaposlenom, zbog prirode posla ili organizacije i tehnologije procesa rada, odredi da radi na dan državnog ili verskog praznika, ostvaruje pravo na uvećanu zaradu, u zavisnosti od rasporeda njegovog radnog vremena.
Ukoliko zaposleni radi na dan praznika koji je pao na dan njegovog nedeljnog odmora, pored uvećane zarade za rad na dan praznika, ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad za sve sate rada na taj dan.
Nadzor nad primenom ovog člana vrši Inspekcija rada, koja u slučaju da poslodavac ne isplati uvećanu zaradu zaposlenom koji je radio na dan državnog praznika, u skladu sa čl.274 stav 1. tačka 10 Zakona o radu, može da ga kazni novčanom kaznom za prekršaj od 600.000,00 do 1.500.000,00 dinara.
Dakle poslodavac može zaposlenom odrediti da radi na dan državnog praznika, bez obzira da li je poslodavac državna ili privatna firma, u napred navedenim slučajevima, s tim da je u tom slučaju dužan da zaposlenom isplati uvećanu zaradu, a ukoliko to ne učini nadležna je Inspekcija rada.

bottom