top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanja i odgovori

Zakon o radu je predvideo da se ne radi na državne praznike. Ko je nadležan za kontrolu? Koje su sankcije za nepoštovanje? Kakva je zaštita prava radnika za rad na državne praznike u državnim, a kakva u privatnim firmama? Koliki je dodatak za rad na državni praznik?

Odgovor:

"Članom 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 110% od osnovice.Shodno članu 114. Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradan dan. Za odsustvovanje sa rada u dane praznika zaposleni ima pravo na naknadu zarade samo ako praznik padne u dane koji su prema rasporedu radnog vremena njegovi radni dani.

Pitanje: Na koji način se vrši upis beneficiranog radnog staža u radnu knjižicu, da li je to obaveza koju treba da uradi poslodavac ili Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje?

Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem, naglašavamo da je u našem radnom pravu postupak priznavanja tzv. beneficiranog radnog staža prilično složen, uz postojanje mogućnosti brojnih zloupotreba.

Da li se nad preduzećem koje je u postupku restrukturiranja može pokrenuti i voditi stečajni postupak?

/članovi 171-174 Zakona o radu Republike Srbije /

Pitanje 1.: U kojim je sve slučajevima poslodavac dužan da zaposlenom ponudi izmenu ugovora o radu?

Pitanje 2.: Da li se možda radi o povredi zakonskih prava zaposlenog u slučaju kad zaposleni više od tri godine obavlja druge poslove u drugoj organizacionoj jedinici, na osnovu usmenog zahteva ,pod svim nepromenjenim ugovorenim uslovima u pogledu stručne spreme, zarade, naknade zarade i elemenata za izračunavanje osnovne zarade i u svemu kao radom na odgovarajućem poslu a nije dobio nikad ponudu poslodavca niti pismeni aneks ugovora o radu?

(Član 165 stav 1.tač.2 Zakona o radu)
U decembru 2012. godine punim 65. godina starosti i 42.godinu radnog staža. Poslodavac zahteva a ja sam saglasan, da ostanem na radu i u radnom odnosu do daljeg, bez vremenskog ograničenja, pa me interesuje da li je ovaj moj ostanak na poslu u skladu sa zakonom ili ne?


bottom