top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu (član 114)
Osnovicu za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora čine sva primanja iz radnog odnosa koja se smatraju zaradom.
"Prema članu 114. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.
U članu 105. Zakona, utvrđeno je da se zarada zaposlenog sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu (stav 1.). Takođe, zarada zaposlenog sadrži i porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade (stav 2.).
Zaradom u smislu navedenog člana 105. Zakona, smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim naknade troškova zaposlenog u vezi sa radom iz člana 118. tač. 1) - 4) i drugih primanja iz člana 119. i člana 120. tačka 1) ovog zakona (stav 3. član 105. Zakona).
Osnov za utvrđivanje visine naknade zarade u slučajevima navedenim u članu 114. Zakona, su sva primanja koja čine zaradu, u skladu sa navedenim članom 105. stav 3. Zakona, a koja su u prethodna tri meseca, pre meseca u kome je zaposleni započeo da koristi odsustvo sa rada, isplaćena zaposlenom, a to su:
- isplaćena zarada po satu za efektivne sate rada u prethodna tri meseca, deo zarade po osnovu radnog učinka (stimulacije i dr.);
- uvećanje zarada isplaćenih u prethodna tri meseca po osnovu rada na dan praznika, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, "minulog rada" i drugih uvećanja propisanih opštim aktom poslodavca;
- druga primanja koja imaju karakter zarade a koja su u prethodna tri meseca isplaćena (topli obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojeni život i druga davanja zaposlenima koja imaju karakter zarade).
Prema tome, osnovicu za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora, u skladu sa članom 114. Zakona, čine sva primanja iz radnog odnosa, koja se smatraju zaradom u smislu navedenog člana 105. st. 1. i 2. Zakona.
S tim u vezi, napominjemo da je uvećanje zarade po osnovu "minulog rada", element zarade i da je kao takav već sadržan u osnovici za obračun naknade zarade koju zaposleni prima za vreme korišćenja godišnjeg odmora."
(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-690/2011-02 od 13.9.2011. godine)

bottom