top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu (član 118)

Opštim aktom i ugovorom o radu može se predvideti da poslodavac može zaposlenima da kupi mesečnu kartu, obezbedi sopstveni prevoz, isplati naknadu prevoza u novcu u visini prevozne karte u javnom saobraćaju na način koji utvrdi ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada "Članom 118. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.
Iz odredbe proizilazi da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada što znači da naknada troškova pripada zaposlenom za dane kojima je dolazio na posao. Za dane odsustvovanja sa rada (bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i dr.) zaposleni nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada.
Samim Zakonom ostavljeno je da se ova odredba detaljnije precizira opštim aktom i ugovorom o radu. U smislu odredbi Zakona pod opštim aktom smatraju se kolektivni ugovor i pravilnik o radu.
Mišljenja smo da se opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu može utvrditi do koje udaljenosti se obezbeđuje naknada ovih troškova, da li je to cena autobusa i/ili voza. Takođe, mišljenja smo da se opštim aktom i ugovorom o radu može predvideti da poslodavac može zaposlenima kupiti mesečnu kartu, da obezbedi sopstveni prevoz, isplati naknadu prevoza u novcu u visini prevozne karte u javnom saobraćaju na način koji utvrdi ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada."

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-645/2011-02 od 20.09.2011. godine)


bottom