top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu (član 6)
Zaposleni koji rade kod poslodavca koji je fizičko lice, tj. preduzetnik imaju pravo, kao i ostali zaposleni, na sindikalno organizovanje.
"Prema članu 5. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca. Poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.
Prema članu 6. Zakona, sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra se samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. U skladu sa članom 1. Pravilnika o upisu sindikata u Registar ("Sl. glasnik RS", br. 50/2005 i 10/2010), uređuje se način upisa u registar sindikata, kao organizacije zaposlenih, osnovanog: kod poslodavca; za jedinicu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave; za teritoriju Republike i granu, grupu, podgrupu ili delatnost za tu teritoriju, za drugi nivo osnivanja.
Prema tome, sindikat mogu da osnuju zaposleni, tj. lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca. Zaposleni koji rade kod poslodavca koji je fizičko lice, tj. preduzetnik imaju pravo, kao i ostali zaposleni, na sindikalno organizovanje. Da li će zaposleni osnovati sindikat za jedinicu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, granu, grupu, podgrupu ili delatnost za tu teritoriju, ili za drugi nivo, unutrašnja je stvar sindikata, kao i izbor naziva sindikata."
(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00620/2011-02 od 2.8.2011. godine)

bottom