top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

/Zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji ("Sl.glasnik RS", br. 119/2012 - stupio na snagu 25.12.2012. godine)/

Propisi kojima je uređen postupak privatizacije (Zakon o privatizaciji - "Sl.glasnik" RS, br.38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 30/2010 i 93/2012) Zakon o Agenciji za privatizaciju ("Sl.glasnik RS",br. 30/2010)Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ( "Sl.glasnik RS", br. 30/2010) kao i sijaset drugih podzakonskih akata tokom primene u zadnjih 12 godina, više puta su menjani odnosno dopunjavani.

(član 120 stav 1 tačka 1. Zakona o radu "Sl.glasnik RS, br. 24/05, 61/05 i 32/13")

Odredbom člana 120 stav 1 tačka 1. Zakona o radu predviđa se da: "Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na: 1. jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć". Drugim rečima dodeljivanje jubilarne nagrade nije predviđeno zakonom kao obaveza poslodavca već je to mogućnost čije ostvarivanje može da zavisi od raspoloživih sredstava i drugih okolnosti kod poslodavca i ovde nema nesaglasnosti sa zakonom ako je opštim aktom kao uslov za dodelu ove nagrade propisana ostvarena dobit u poslovanju, neprekidni radni staž kod poslodavca u određenom trajanju (10, 20, 30, 40 godina i sl.), način isplate, visina jubilarne nagrade, kao i drugi kriterijumi koji predstavljaju uslov za ostvarivanje ovog prava, u pogledu vremena isplate propisivanje vezanosti za određeni jubilej i to ne samo neprekidnosti rada kod poslodavca (pri čemu mogu predvideti da se pod radom u neprekidnom trajanju smatraju i svi slučajevi prelaska zaposlenog iz jednog u drugo preduzeće istog osnivača odnosno vlasnika) već i vezanosti za dan osnivanja preduzeća, ustanove, udruženja i dr.

/ član 24 stav 1 Zakona o radu u odnosu na član 175 tačka 2. i 176 tačka 1. Zakona o radu- "Sl.gl.RS", br, 24/05, 61/05 i 32/13/

Uslovi zasnivanja radnog odnosa sa korisnikom starosne penzije

Zakon o radu članom 24 stav 1.propisuje da: "Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova"

Pred Skupštinom Republike Srbije trenutno se nalazi predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada (u daljem tekstu: MOR) broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje što predstavlja još jedan korak ka harmonizaciji zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije jer su sve zemlje članice Evropske unije ratifikovale ovu konvenciju. Donošenje predloženog zakona o potvrđivanju konvencije Mor-a tržište rada u Republici Srbiji bi se takođe prilagodilo novom sistemu industrijskih odnosa a sve u cilju da Vlada Republike Srbije postigne: privredni razvoj i da kreira radna mesta što neminovno traži reorganizaciju institucija koje su nadležne za poslove rada i zapošljavanja što ujedno uključuje i regulisanje i funkcionisanje javne službe za zapošljavanje, kao i nadzor i regulisanje privatnih agencija za zapošljavanje.

Pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog za potvrđivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada čije odredbe značajno propisuju nova pravila i obaveze i postavljaju raznovrsne zadatke koji se imaju sprovoditi od strane države u oblasti socijalne i ekonomske politike, kojima se uspostavljaju novi odgovarajući institucionalni okviri za javnu administraciju čiji je koncept definisan tako da obuhvata sve aktivnosti koje se preduzimaju od strane organa javne administracije kako bi ista bila u mogućnosti da pomogne Vladi u izradi,primeni,kontroli i evaluaciji politike rada. To podrazumeva uključivanje celog sistema ministarstava i javnih agencija koje su, zakonima i propisima, uspostavljene i ovlašćene da se bave pitanjima rada, kao i postavljanje institucionalnog okvira za koordinaciju njihovih aktivnosti i za konsultacije kao i učešće poslodavaca i radnika i njihovih reprezentativnih organizacija /sindikata/ u formulisanju i razvoju politike rada.


bottom