top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

Prava, obaveze i odgovornosti radnika, direktora i poslodavaca

Član 50.

Radnik je dužan da radi sa punom pažnjom radi bezbednosti svog života i zdravlja, kao i života i zdravlja ostalih radnika na koje njegov rad može da ima štetno dejstvo, da se pridržava utvrđenih mera zaštite na radu, da pravilno rukuje oruđima za rad, opasnim materijama i postupa po uputstvu proizvođača, po uputstvu za bezbedan rad koje utvrdi preduzeće, i da se stara o sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu.

ŠTRAJK - (Najznačajnije odredbe Zakona o štrajku ''Sl.List SRJ'', br.29/96 i ''Sl.Gl.RS'', br.101/2005-dr. zakon)

ŠTRAJK je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih ili ekonomskih interesa po osnovu rada.

Interesi radi čije zaštite se organizuje štrajk moraju biti PROFESIONALNI ili EKONOMSKI, inače će se štrajk smatrati protivzakonitim.


bottom