top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

"Službeni glasnik RS" broj 36/09; "Službeni glasnik RS" broj 101/05; "Službeni list SRJ" broj 24/98

Izvori: Zakon o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu /“Službeni list SRJ“, broj 24/98; Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, stupio na snagu 23. maja 2009. godine,/“Službeni glasnik RS“, broj 101/05-dr.zakon, 36/09-dr.zakon, i 88/2010- u delu koji se odnosi na zapošljavanje/

Pojam i obeležja

Odredbama  navedenih zakona pod pojmom zaštite građana države Srbije na radu u inostranstvu, smatra se  postupak zapošljavanja kod inostranih poslodavaca i postupak prilikom povratka u Srbiju, obaveze  preduzeća, drugog pravnog lica i preduzetnika ( u daljnjem tekstu: srpski poslodavac ) počev od načina upućivanja, uzajamna prava i obaveze srpskih poslodavaca i zaposlenih za vreme boravka i rada u inostranstvu, postupci i načini  upućivanja  srpskih građana u inostranstvo po osnovu međunarodne naučne, tehničke i prosvetno-kulturne saradnje, načini zaštite prava i interesa i građana i članova njihovih porodica kao i određivanje nadležnosti organima i organizacijama koji će obavljati poslove zaštite naših građana na radu u inostranstvu i prilikom povratka iz inostranstva. Inače pod pojmom zaštite u smislu ovog zakona smatraju se samo srpski građani koji su upućeni kao zaposleni kod srpskih poslodavaca na privremeni rad u inostranstvo radi obavljanja privrednih i drugih delatnosti.

/Predlog novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju –predlagač Vlada Republike Srbije  od 31.12.2010.g  Predlog  se nalazi u skupštinskoj proceduri usvajanja/

U najnovijem  Predlogu Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri usvajanja u IV delu Zakona  u glavi pet regulisan je institut izvršenja radi vraćanja zaposlenog na rad koji za razliku od dosadašnjih rešenja sadrži značajne novine,koje se pre svega ogledaju u sledećem:

(objavljen u „Službenom Glasniku Republike Srbije“ br.24/2011 od 04.04.2011. godine, stupio na snagu 12.04.2011. godine)

Zakonom o socijalnoj zaštiti uređuje se delatnost socijalne zaštite, ciljevi i načela socijalne zaštite, prava i usluge socijalne zaštite, postupci za ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti i korišćenje usluga socijalne zaštite, prava i obaveze korisnika socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, uslovi pod kojima usluge socijalne zaštite mogu pružati drugi oblici organizovanja, nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, inspekcijski nadzor u vršenju delatnosti socijalne zaštite, položaj stručnih radnika i stručnih saradnika u socijalnoj zaštiti, osnivanje Komore socijalne zaštite, podrška i unapređenje kvaliteta stručnog rada u sistemu socijalne zaštite, finansiranje socijalne zaštite, kao i druga pitanja od značaja za socijalnu zaštitu.

/Sl.glasnik RS“,br.9/2011/

Navedenom odlukom koja je stupila na snagu 24.2.2011.g. dopunjen je Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju / Sl.glasnik Rs br. 64/2005,89/2006, 85/2008.90/2008 ,15/2009,21/2010  i 46/2010 / u delu : IV.NAČIN  REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH . tako što je dodat nov stav koji glasi:

Ako po isteku prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za  ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 2.ovog poglavlja ili po isteku prava na posebnu novčanu naknadu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 3.ovog poglavlja ne ispuni prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,nastavlja se isplata novčane naknade,odnosno posebne novčane naknade do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u visini  poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava.“

/Sl.glasnik RS“ ,br.34/2010/

Na osnovu Zakona o  obaveznom osiguranju u saobraćaju / Sl.glasnik Rs ,br. 51/2009/ Vlada republike Srbije donela je uredbu o naknadi štete na licima iz razloga što je navedeni zakon u članu 26.stav 2  ,utvrdio da Vlada bliže propisuje način i kriterijume za utvrđivanje  materijalne štete i način i kriterijume za utvrđivanje nematerijalne štete,zavisno od težine telesne povrede ili narušenog zdravlja ,stepena delimične onesposobljenosti za rad kao i krug lica koja imaju pravo na naknadu i maksimalni iznos naknade za pretrpljene bolove usled smrti ili teškog invaliditeta.


bottom